Om Genus & teknik

Publicerad: 17 december 2014

Genus & teknik bedriver genusteoretisk och arbetsvetenskaplig forskning och undervisning inom filosofisk fakultet. Vår verksamhet omfattar grundutbildning, uppdragsutbildning, forskarutbildning, uppdragsforskning och forskning. Vi föreläser om vår forskning i många olika sammanhang samt medverkar i referensgrupper, styrelser, råd mm.

Genom att bedriva forskning, undervisning och uppdrag med hög kvalitet och med hög relevans för organisationer och samhälle attraherar GENUS & TEKNIK extern finansiering från såväl forskningsråd som samhällsaktörer. Vår huvudsakliga intäktskälla är externa medel, dvs. forskningsprojekt som finansieras av forskningsråd, företag, offentliga organisationer eller myndigheter. Vi gör även uppdrag, utredningar, följeforskning, processtöd, uppdragsutbildningar mm.

 

Forskning

Genus & teknik bedriver kritisk, teoretisk och tillämpad kunskapsutveckling och metodutveckling i samklang med förändringsprocesser som bidrar till god arbetsmiljö och arbetsorganisation, lärande och innovativa företag samt hållbar teknik- och samhällsutveckling regionalt, nationellt och internationellt. Vår forskning och utbildning erbjuder industri, individ, akademi och samhälle kunskaper som möjliggör hållbar och demokratisk utveckling i en föränderlig värld. Vi arbetar genom samverkan och delaktighet. Vår forskning och utbildning är innovativ, motiverande och knuten till intressenters nytta.

Genom att integrera teorier om genus, teknik, industriell produktion och arbetsorganisation i vår forskning får vi ett unikt perspektiv, speciellt vid analyserar av "klassiska" och mansdominerade branscher som gruva, skog, stål, trä och papper och massa, samt tillverkningsindustri och i nya tekniska områden, såsom IT, automation etc.

 

Exempel på forskningsområden

Exploring gender dynamics in industrial contexts

•       Studier av genus, ojämställdhet och jämställdhet i industriella organisationer och företag, produktionsmiljö och arbetsorganisation

•       Mansdominerade organisationer, maskulinitetsforskning

•       Kritisk teori, organisationsteori och tillämpad genusforskning

Gender equality as part of innovation systems and sustainable development

•       Studier av genus, ojämställdhet och jämställdhet i innovationssystem och regional utveckling

•       Social innovation, socialt hållbar utveckling

Gender and technology

·      Studier av genus och teknik, teknikanvändning och teknikutveckling.

·      ICT i organisationer, regional utveckling

Gender and organisation

·      Studier av genus, arbete och organisation inom olika typer av verksamheter och sektorer i det svenska arbetslivet (och även inom Norden, Europa och övrigt internationellt).

Using gender to undoing gender 

•       Utveckling av verktyg och metoder för jämställdhet

•       Tillämpad genusforskning

Designing the factories of the future

•       Jämställdhet som redskap för innovation och tillväxt, för effektivisering av företag och organisationer och för bättre teknikutveckling

 

Vision

GENUS OCH TEKNIK är en framgångsrik miljö för genusvetenskaplig teknik- och arbetslivsforskning i Sverige.

- Vi genomför forskning, forskarutbildning och grundutbildning med hög kvalitet och relevans. Våra forskningsresultat har god synlighet, spridning och användning, såväl inom akademin som utanför.

- Vi har lätt för att attrahera forskningsfinansiering och samarbetspartners i både nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi är en stabil, relevant och erkänd miljö bland samarbetspartners, forskningsfinansiärer och det bredare civilsamhället, både lokalt/regionalt, nationellt och internationellt när det gäller genusvetenskaplig teknik-, organisations- och samhällsutveckling.

- Vi är den miljö som en först tänker på när frågor om genus, teknik, arbetsmiljö, organisation och innovation ställs. Vi har genom samverkan med olika intressenter och finansiärer blivit nationellt och internationellt uppskattade och uppmärksammade för vår innovativa, pragmatiska och teoribaserade kunskapsmiljö kring samverkan mellan genusvetenskap och teknisk utveckling.

- Vi är ett välrenommerat resurscentrum för genusvetenskapligt baserade jämställdhetsinsatser i det regionala näringslivet och samhället. Vi ingår som en stark partner i ”Genus på LTU”.

- Vi är ett stabilt och självklart integrerat ämne inom arbetsvetenskap och inom LTUs starka forsknings- och innovationsområden.

- Vi är ett väl integrerat ämne i LTU:s utbildningsprogram, såväl inom teknisk som filosofisk fakultet. Vi driver några (både sammanhängande och fristående) valbara kurser inom genusvetenskap, på både grundnivå och avancerad nivå.