Hoppa till innehållet

Aktörer

Publicerad: 28 mars 2012

Intresset för att återvinna material som råvara i nya produkter och applikationer växer i takt med samhällets ökade krav på resurseffektivitet och hållbarhet. Den här portalen syftar till att vägleda berörda aktörer vid användning av material och produkter vilka baseras på uttjänta däck.

Att återvinna material och produkter från uttjänta däck innefattar vanligen ett engagemang från Byggherre, Miljömyndigheter och Materialleverantör i något skede. För att göra arbetet så enkelt och effektivt som möjligt är det viktigt att alla involverade aktörer är medvetna om sin roll, sitt ansvar och sina uppgifter vid nyttiggörande av material för olika användningsområden. I Figuren nedan framgår huvudaktörerna och deras inbördes relation med utgångspunkt i att material från uttjänta däck används i byggverksamhet. Är du Byggherre, Miljömyndighet eller Materialleverantör hittar du stöd och mer underlagsinformation om hur detta berör dig under respektive flik.

aktorer.jpg

Relationen mellan Byggherre - Miljömyndighet handlar om eventuell prövning av eller tillsyn av den verksamhet Byggherren avser bedriva eller bedriver. I enlighet med Miljöbalkens terminologi är Byggherren här att betraktas som en verksamhetsutövare. Användning av ett material kan därmed komma att prövas enskilt, som en prövning av en enskild anläggning eller prövning av en verksamhet i sig, t ex ombyggnad av en hamn. Byggherren har vanligen också en relation med utgångspunkt i Plan- och Bygglagen, som inte beskrivs närmare här.

Relationen mellan Byggherre - Materialleverantör är en civilrättslig relation vilken inte regleras av Miljöbalken. Materialleverantören kan i vissa fall samtidigt vara verksamhetsutövare, dvs Byggherre. I andra fall kan denne bistå Byggherren med sakkunskap vad gäller hantering av materialet, notera att detta inte fråntar Byggherren något ansvar i strikt mening.

Den relation som föreligger mellan Miljömyndighet - Materialleverantör vad gäller enskilda anläggningsprojekt är ofta bara att Materialleverantören bistår verksamhetsutövaren med underlag avseende materialets egenskaper. I det fall Materialleverantören har en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt Miljöbalken så blir denne per definition verksamhetsutövare och ansvarig för denna.

I korthet gäller därvid att för Byggherre, Miljömyndighet och Materialleverantör är det grundläggande ansvaret kopplat till 1) verksamhetens och/eller byggnadsverkets/anläggningens användning, 2) tillsyn av såväl Byggherrens som Materialleverantörens verksamhet och i förekommande fall av material som används för konstruktionsändamål samt 3) tillverkning, kvalitet och leverans av material och produkter.