Hoppa till innehållet
Slutdeponi

Sluttäckning Deponi

Publicerad: 28 mars 2012

Gummiklipp baserade på uttjänta däck kan användas som dränerande lager vid konstruktion av sluttäckning av deponier. Gummiklipp används i konstruktionen tack vare hög dränerande förmåga (>10-2 m/s). Dessutom har materialet en låg egenvikt och verkar tjälisolerande, vilket ger en lättare sluttäckningskonstruktion som är gynnsam för tätskiktets långsiktiga funktion och deponins stabilitet.

I hela EU och i Sverige pågår ett arbete med att avsluta deponier. I samband med  avslutning av en deponi anläggs en sluttäckning. Gummiklipps elastiska, isolerande och dränerande egenskaper gör det lämpligt att nyttiggöra gummiklipp i en sluttäckningskonstruktion.

Sluttäckning av deponier utförs i syfte att minimera inläckage av vatten och syre till avfallet. Principen är att ”det som inte läcker in inte heller kan rinna ut”, dvs bilda lakvatten. Förutom vattentransport ska sluttäckningen bidra till att minimera utläckage av metan som bildas i deponier med organiskt avfall. Skyddsskiktets frysmotstånd är en viktig funktion som kan påverka sluttäckningskonstruktionens funktion och livslängd.

Utformningen av sluttäckningen med gummiklipp som dräneringslager är utformad enligt de rekommendationer som Naturvårdsverket ställer i krav på konstruktion, funktion och material för topptäckning av en deponi genom NFS 2001:512 och Handbok 2004:2 ”Deponering av avfall”. Dräneringslagrets funktion är att förhindra att ett vattentryck uppstår på tätskiktet i sluttäckningen. Förutom den dränerande funktionen hos gummiklippet medför användningen av konstruktionen:

  • Minskar sättningar (lättare konstruktion)
  • Tjälisolerande (skyddar tätskikt mot tjälskador/ lättare konstruktion)
  • Grävskydd för tätskikt
3.jpg
Figur: Principutformning av sluttäckning (Naturvårdsverket, 2004)
4.jpg
Figur Dräneringslager av gummiklipp installeras på Stordalens deponi.Principiell utformning av en sluttäckning med gummiklipp

Utformning av en sluttäckning med gummiklipp som dräneringslager görs enligt krav och rekommendationer från Handbok 2004:2 ”Deponering av avfall”. Deponiers stabilitet vad gäller för dess helhet som dess slänter är faktorer som är avgörande för konstruktionens livslängd. Rekommendationer för hur stabiliteten bör beräknas finns i Deponiers stabilitet, SGI-Information 2007:19. En vägledning för att underlätta återvinningen av avfall i anläggningsarbeten på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt finns i Naturvårdsverkets ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”, Handbok 2010:1.