Hoppa till innehållet
Recycle-2012.jpg

Sekundära material i det hållbara samhället

En del av de utmaningar vi står inför när det gäller energi & råvaror och miljö handlar om morgondagens materialförsörjningssystem för samhällsbyggande. De betydande flöden av sekundära material som genereras i dagens samhälle kan utgöra en potentiell resurs i morgondagens byggande.

För att skapa effektiva och miljömässigt hållbara lösningar krävs ett tvärvetenskapliga angreppssätt och ett nära samarbete mellan forskning, samhälle och näringsliv. Kunskap behövs såväl om materialens inneboende egenskaper, som om dess möjliga funktion inom olika användningsområden i den byggda miljön.

Vid LTU och andra lärosäten och institut pågår mycket forskning och utveckling inom detta område. Forskningen innefattar bland annat materialslag såsom uttjänta däck, flygaskor, bottenaskor, jord- och bergmassor, förorenad jord, stålslagg och industriella slam. En viktig uppgift för forskningen är att generera kunskap som behövs för att materialen ska kunna hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt.  En viktig uppgift är att identifiera de material som bör tas ur kretsloppet och de material som på olika sätt kan nyttiggöras, direkt eller genom förädling.

På den här portalen sammanfattas i populär form pågående och tidigare forskning om ett antal sekundära material. Informationen har sammanställts i samarbete med byggherrar, myndigheter och materialleverantörer, och uppdateras kontinuerligt.

Utöver vad som presenteras här finns vidare information att få via: Avfallsteknik, Energiteknik, Geoteknik, Processmetallurgi och Tillämpad geokemi.

Nedan hittar du utvecklade webbportaler om sekundära material
 

white.jpg

► Gummiportalen


Under utveckling:

● Flygaskor

● Bottenaskor

● Förorenad jord

● Stålslagg

● Slam