Hoppa till innehållet
Sättningar hos sulfidjordar.jpg
En av provbankarna i Lampen, Kalix. Färdigställd hösten 2010. Här under uppbyggnad.

Sättningar hos sulfidjordar

Publicerad: 20 april 2011

Långtidssättningar utgör en viktig problemställning vid väg- och järnvägsutbyggnad i områden med sulfidjordar. Sulfidjordar finns i huvudsak utmed norrlandskusten. I ett forskningsprojekt som pågår mellan 2008 - 2013 studeras sättningar hos sulfidjordar för att nå ny viktig kunskap för framtida infrastrukturprojekt.

Byggande i och på sulfidjord är förenat med utmaningar. Sulfidjord har som regel låg bärförmåga och är mycket sättningsbenägen. Vid grundläggnings och anläggningsarbeten eftersträvas, av miljö- och/eller kostnadsskäl, som regel att nyttja sulfidjorden på plats istället för urgrävning. I Sverige finns sulfidjordar huvudsakligen i ett brett stråk längs norrlandskusten. Från Gävle i söder till Haparanda i norr. Det vill säga inom de områden där infrastrukturen nu byggs ut.

Idag saknar branschen verktyg för att kunna prognostisera sättningar inklusive långtidssättningar i sulfidjord med rimlig tillförlitlighet. Sättningar orsakade av en anläggning/byggnad avviker som regel väsentligt från de på förhand förväntade. För det mesta blir sättningarna större än väntat, men ibland också mindre.

Målen med projektet är att:

  • Väsentligt förbättrat möjligheterna för branschen att i sulfidjordar kunna förutsäga sättningsförloppet och de totala sättningarna för en geokonstruktion under dess livslängd.
  • Genom ökad kunskap om sättningsparametrar och krypegenskaper hos sulfidjordar underlätta valet av grundläggningsmetod och/eller jordförstärkningsmetod för järnvägar, vägar och andra konstruktioner.

SGI har inom ramen för forskningsprojektet byggt två provbankar på SGI:s nya provfält i Lampen utanför Kalix intill nya järnvägen Haparandabanan. Arbetet har utförts i samarbete med Trafikverket (Haparandabanan) och Luleå tekniska universitet. Syftet med att bygga provbankarna är att under väl kontrollerade former, det vill säga med fullt instrumenterade bankar och underliggande jord, under lång tid studera sättningar inklusive krypsättningar i sulfidjord.

Forskningsprojektet finansieras av Trafikverket, Statens geotekniska institut, Luleå tekniska universitet och Svenska byggbranschens utvecklingsfond.

Doktorand: Mattias Andersson
Handledare: Bo Westerberg