Hoppa till innehållet

Enkät till samiska slöjdare, konstnärer och designer (duojár) om pandemin

Publicerad: 8 december 2021

Detta är en förfrågan till dig som är samisk slöjdare, konstnär eller designer (duojár) att svara på en enkät. Frågorna i enkäten handlar om ditt arbete och om och hur den pågående Covid-19 pandemin påverkat det.

QR-kodOm forskningsprojektet Pandemi i (sub)arktiska Norr

Enkäten är en del i forskningsprojektet Pandemi i (sub)arktiska Norr. Projektet leds av Luleå tekniska universitet (LTU). Målet är att samla in erfarenheter och upplevelser från Covid-19 pandemin, framför allt i norra Sverige.

Genom att samla in erfarenheter om det som händer nu, hoppas vi kunna bidra med kunskaper  och lärdomar för att hantera konsekvenserna av pandemin samt bidra till bättre beredskap inför framtiden.

I projektet medverkar Riksorganisationen Same Ätnam (RSÄ) genom styrelsen, som har bidragit till att formulera forskningsfrågor. Denna enkät har kommit till stånd på initiativ av RSÄ.

Syfte med en enkät och bakgrundsinformation

Syftet med enkäten är att samla in ett material som bidrar till kunskap om samiska slöjdare, konstnärer   och designers arbetsvillkor och näringens förutsättningar. Vi vill också få veta om den pågående pandemin påverkat duojár och näringen. Vi frågar om olika restriktioner påverkat arbetsmöjligheter och inkomster. Exempel på sådana restriktioner är de stängda gränserna till Norge och Finland, inställda marknader och festivaler samt begränsade möjligheter att resa.

Duodji (vätnoe, duodje, duöjjie, duedtie) bygger på samisk traditionell kunskap (Árbediehtu). För att arbeta som samisk slöjdare, konstnär eller designer krävs hantverksskicklighet och konstnärlighet men också unik samisk kunskap om områden, material, tekniker och traditioner.

Det saknas idag kompetens  hos myndigheter och beslutsfattare om arbetets och näringens förutsättningar. Därför är det särskilt viktigt att samla information om duodji (vätnoe, duodje, duöjjie, duedtie) både i vanliga fall och under den pågående pandemin.

Riksorganisationen Same Ätnam och Svenska Samernas Riksförbund (SSR) bildade år 1993 Insamlings- och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji. Målet var att stärka, bevara och utveckla den samiska slöjden. Det är snart 30 år sedan.

Same Ätnam vill därför, tillsammans med Luleå tekniska universitet, samla in ett material som bidrar till kunskap om hur duojár och näringens villkor ser ut idag.

I detta ingår att ställa frågor om hur duojár tycker att Sameslöjdstiftelsen fungerar i sitt arbete för den samiska slöjden, konsten och designens bevarande och utveckling.

Med det insamlade materialet vill LTU och Same Ätnam synliggöra samiska kulturarbetares villkor, och erfarenheter. Studien skall användas för att stärka Duodji (vätnoe, duodje, duöjjie, duedtie) och näringen.

Hur hanteras enkätsvaren?

De besvarade enkäterna som skickas in digital sparas direkt i Luleå tekniska universitets slutna datorhall.   

Det insamlade materialet sparas med konfidentialitet. Det innebär att endast forskare i projektet har   tillgång till materialet. Vill någon annan forskare granska materialet så måste de först skriva på ett sekretessavtal.

Har du frågor om datasäkerhet och förvaring av materialet går det bra att kontakta Dataskyddsombudet vid Luleå tekniska universitet via dataskydd@ltu.se  eller telefon: 0920 - 49 10 00.

Resultatet av forskningen presenteras anonymiserat.

Det är frivillig att delta!

Det är frivilligt att delta. Du svarar bara på enkäten om du själv vill.
Du kan när du vill avbryta och välja att inte skicka in enkäten.

Hur kan jag få ta del av resultatet av forskningen?

När insamlingen i Pandemi i (sub)arktiska Norr sammanställts och bearbetats kommer resultatet att presenteras i publikationer och på konferenser.

Resultatet kommer också att publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida http://www.ltu.se/pandeminorr. Resultatet kommer också att finnas tillgängligt på Universitetsbiblioteket vid Luleå tekniska   universitet.

Riksorganisationen Same Ätnam kommer att få tillgång till sammanställd studie för att använda i sitt fortsatta arbete för den samiska slöjden. De kommer att presentera detta för beslutsfattare    och myndigheter. Det går också bra att få ta del av resultatet från ansvariga forskare.

Etiska förhållningssätt och etiskt godkännande

Projektet och den här delen av insamlingen har prövats och godkänts av Etikprövningsmyndigheten
(Dnr 2021-04114).

I projektet utgår vi från urfolksmetodologi och med vägledning av särskilda etiska riktlinjer för samisk forskning framtagna av SSR år 2019, Sametinget år 2021 samt av projektansvarig May-Britt Öhman år 2016. Det innebär att forskningen utgår från frågor som är viktiga för, och kan vara ett bidrag till för det samiska samhället. Samiska kunskapsbärare respekteras och tillerkänns den kunskap de bidrar med. Forskningens eventuella inverkan på enskilda samer och det samiska samhället har beaktats och tas särskild hänsyn till.

Pandemi i (sub)arktiska Norr finansieras av FORMAS - det statliga forskningsrådet för hållbar     utveckling (Dnr 2020–02706).

Vi hoppas du vill svara på enkäten! Ditt svar är ett viktigt bidrag till kunskaper inför framtiden!

 

Om du har frågor som rör enkäten, den här studien eller projektet Pandemi i det (sub)arktiska Norr får du gärna kontakta:

Projektledare och ansvarig forskare

Forskningsingenjör

Frågor kan även besvaras av Riksorganisationen Same Ätnams ordförande Marita Granström, Telefon: 070- 314 50 47 eller E-post: marita@sameatnam.se

QR-kod till enkäten
QR-kod till enkäten