Hoppa till innehållet

Om projektet

Pandemi i norr: En supradisciplinär och tvärvetenskaplig datainsamling om erfarenheter, resiliens och social mobilisering under Covid19 pandemin med fokus på Norrbottens län.

Luleå tekniska universitet, enheten för historia vid Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, har tilldelats 3,089 miljoner SEK av forskningsrådet FORMAS för ett tolv månader långt projekt, där fokus kommer att ligga på pandemins konsekvenser knutna till geopolitik, geografi, åldersstruktur, naturresursutvinning och länets mångkulturella befolkningssammansättning samt glesa befolkning med långa avstånd i gränsområdena mot Finland och Norge, i det arktiska Norrbotten. 

FORMAS Dnr 2020-02706  Fullständigt projektnamn: "Pandemi i det (sub) arktiska Norr: En supradisciplinär och tvärvetenskaplig datainsamling om erfarenheter, resiliens och social mobilisering under Covid19 pandemin med fokus på Norrbottens län"

Det övergripande syftet med projektet är att samla in erfarenheter och fånga upp social mobilisering, dels utifrån länets specifika karakteristik och geopolitiska position, dels med särskilt fokus på urfolket samer och renskötsel, samt äldreboenden-demensvården.

Datainsamling görs av flyktigt material från sociala medier, webenkäter, bild- och videoinsamling, autoetnografi och intervjuer under det att pandemin är en pågående situation, såväl som från dokument som produceras i relation till pandemin. Materialet används som underlag för seminariesamtal under den pågående krisen, historiska jämförelser, planering och utveckling av mänsklig säkerhet, krishantering och resiliens, samt för planering för ett större forskningsprojekt.

Projektet leds av Docent May-Britt Öhman, Luleå tekniska universitet, enheten för historia, i samarbete med Omvårdnad och medicinsk teknik vid Luleå tekniska universitet, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), Institutionen för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet, Norrbottens Museum, Piteå museum, Laponiatjuottjudus, Riksorganisationen Same Ätnam samt samiska renskötare. Under projekttiden kommer även andra organisationer och intressegrupper i Norrbotten att bjudas in till diskussion. Internationellt erfarenhetsutbyte sker med hjälp av forskare vid Fakulteten för urfolksstudier, University of Alberta, Kanada, University of Michigan, USA, Tromsö universitet samt Kobe universitet i Japan.

Projektet bygger på erfarenheter från tidigare forskningsprojekt och samverkar även med pågående forskningsprojekt. Projektet är tvärvetenskapligt och supradisciplinärt. Detta innebär bland annat att samarbetsparter och berörda som är verksamma utanför akademin ses som experter inom sina respektive områden och ges avgörande utrymme att bidra med perspektiv och kunskap för att utveckla frågeställningar och analyser.

Frågor som ställs vid materialinsamlingen utgår ifrån nyckelbegreppen sårbarhet, resiliens, risk, oro, trygghet, vetenskaplig osäkerhet, mänsklig säkerhet, hälsa och välbefinnande:

Hur ser enskildas erfarenheter, handlingar och sociala mobilisering ut inom olika grupper i förhållande till pandemin och de åtgärder som vidtagits av myndigheter och politiker såsom social distansering, gränsstängningar, begränsning av allmänna sammankomster och besöksförbud?
Hur kan genus-, minoritets- och urfolksperspektiv, levda erfarenheter och första-person-perspektiv med ifrågasättande av urbana normer liksom funktionsnormer bidra till en inkluderande syn på mänsklig säkerhet, krishantering och anpassning?
Hur kan historiska jämförelser med tidigare pandemier och kriser som Norrbotten drabbats av bidra till stärkta möjligheter till mänsklig säkerhet, krishantering och anpassning?

Fyra seminarier kommer att genomföras inom projektet, där frågeställningar respektive resultat ventileras. Dessutom kommer forskarna att ha ett kontinuerligt utbyte genom digitala mötesverktyg samt personliga möten.

Samverkande parter 

Projektledare: May-Britt Öhman, Docent i miljöhistoria, gästforskare och gästuniversitetslektor vid enheten för historia, Luleå tekniska universitet. 

Projektdeltagare

Dag Avango, Professor i historia, ämnesföreträdare vid enheten för historia, Luleå tekniska universitet.

Liz-Marie Nilsen, Forskningsingenjör, enheten för historia, Luleå tekniska universitet. 


Curt Persson, Fil.dr., biträdande universitetslektor, enheten för historia, Luleå tekniska universitet.


Malin Olsson, legitimerad sjuksköterska, docent och biträdande professor, Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Vårdetik med livsåskådningsvetenskap, samt Luleå tekniska universitet., hälsovetenskap. 


Catharina Melander, Fil.dr., legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom äldrevård, och universitetslektor, Luleå tekniska universitet, hälsovetenskap.


Riksorganisationen Same Ätnam


Henrik Andersson, renskötare, Flakabergsgruppen, Gällivare skogssameby.


Eva Charlotta Helsdotter, Docent i vattensäkerhet, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR, Uppsala universitet. 


Irene Molina, Professor i kulturgeografi, Institutet för bostads- och urbanforskning, vetenskaplig ledare vid CEMFOR, Uppsala universitet. 


Mehek Muftee, Fil.dr., forskare vid CEMFOR, Uppsala universitet 


Nils Harnesk, Master i arkeologi, Högskolan på Gotland och Uppsala universitet. Chef för Avdelning kulturmiljö på Norrbottens museum. Projektledare för Norrbottens museums del i projektet. LÄNK 


Paulina Öquist Haugen, Fil.kand. i etnologi, Stockholms universitet, etnolog vid Norrbottens museum.  Har ett övergripande ansvar för Norrbottens museums del i projektet. www.norrbottensmuseum.se


Sophie Nyblom, Fil.mag. i nordisk etnologi från Åbo Akademi, t f museichef och antikvarie Piteå museum. https://piteamuseum.nu/


Ann-Catrin Blind, etnolog vid Laponiatjuottjudus/Laponiaförvaltningen. 


Kim TallBear, Associate Professor, Faculty of Native Studies, University of Alberta, and Canada Research Chair in Indigenous Peoples, Technoscience & Environment. Founder of the research group, Indigenous Science, Technology, and Society (IndigenousSTS.com), citizen of the Sisseton-Wahpeton Oyate, a Dakota people, in South Dakota, USA. www.IndigenousSTS.com


Minae Inahara, associate professor vid Graduate School of Human Development and Environment, Kobe University, Japan.  Fil.dr. i filosofi vid University of Hull, Storbritannien.  


Kyle Whyte, Professor of Environment and Sustainability and George Willis Pack Professor at the University of Michigan, and an enrolled member of the Citizen Potawatomi Nation. 


Gunhild Hoogensen Gjørv, Professor, konflikt og fredsstudier/internasjonalpolitikk og sikkerhetsstudier, Senter for fredsstudier (CPS), UiT, Norges arktiske universitet.

Kontakt

Catharina Melander

Catharina Melander, Universitetslektor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska samt vård av äldre

Telefon: 0920-493469
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Curt Persson

Curt Persson, Biträdande universitetslektor

Organisation: Historia, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Dag Avango

Dag Avango, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491573
Organisation: Historia, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle