Charlotta Söderberg
Charlotta Söderberg

Charlotta Söderberg

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Statsvetenskap
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
charlotta.soderberg@ltu.se
0920-492383
A318 Luleå

Jag är universitetslektor vid Statsvetenskapliga enheten, Luleå tekniska universitet. Jag har en filosofie doktorsexamen (2011) i statsvetenskap från Umeå universitet och en politices magister (2004) i statsvetenskap från LTU. Jag har också studerat vid School of Politics, International Relations and the Environment (SPIRE), Keele University, UK.

Forskning

I min forskning fokuserar jag på miljökvalitetsnormers implementering ur ett komparativt och flernivåperspektiv inom ramen för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet SPEQS - A Systems Perspective on Environmental Quality Standards.

Jag har tidigare även forskat kring integrering av miljöfrågor inom sektorspolicy, även känt som miljöintegrering. Enligt Amsterdamfördraget 1997 och Lissabonfördraget 2009 är miljöintegrering ett övergripande mål för EU och dess medlemsländer. Jag har framförallt fokuserat på hur arbetet med miljöintegrering fungerar i mångsektoriella policyområden, det vill säga sådana policyområden som påverkas av mer än en sektor, och där således policykoordinering är nödvändigt för att politik skall kunna utvecklas från retorik till praktik. Jag har också analyserat hur flernivåstyrning påverkar miljöintegrering.

I min avhandling, Multi-sector environmental policy integration in bioenergy: policy learning across sectors and levels? analyserade jag integreringen av miljöaspekter i bioenergipolicy i flernivåperspektiv. Jag analyserade hur svensk bioenergipolitik har utvecklats under de senaste trettio åren, med avseende på hänsyn till miljöaspekter. Vidare studerade jag också bioenergipolitiken på europeisk nivå och på svensk regional/lokal nivå för att undersöka hur det politiska systemets uppdelning i flera nivåer påverkar möjligheterna för miljöintegrering. Jag undersökte främst vilka politiska, institutionella och ekonomiska faktorer som kan förklara utvecklingen; vad kännetecknar de perioder då intresset för jordbruksbaserad bioenergi ökat/minskat; samt vilken typ av bioenergi som prioriterats och varför.

Forskningsprojekt

Jag är för närvarande verksam inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet SPEQS - A Systems Perspective on Environmental Quality Standards (Naturvårdsverket 2012-2015).

Jag har tidigare varit verksam inom projekten Multi-level Environmental Policy Integration in Bioenergy (Formas 2007-2011) samt Policy Integration for Sustainability (PINTS, Formas 2004-2006).

Undervisning

Jag undervisar på följande kurser vid LTU:

Vid Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, har jag undervisat på följande kurser:

Environmental Governance, 7,5 hp (Statsvetenskap B);
Demokrati, policy och ledarskap i Sverige, Norden och Europa, 15 hp (Mastersprogrammet i public management);
Internationell politik, 7,5 hp (Statsvetenskap A);
Environmental policy and administration, 7,5 hp; Politik och Samhälle, 7,5 hp;
Politisk teori, 7,5 hp(Statsvetenskap A).

Övrigt

Jag är programkoordinator för Politik och Samhällsutveckling, kandidat.

Vid Umeå universitet har jag haft följande övriga uppdrag: Statsvetenskapliga institutionens miljörepresentant (2006-2011). Styrelseledamot i statsvetenskapliga institutionens doktorandråd (ersättare ht 2006, ordinarie 2008-2009).

Publikationer

Artikel i tidskrift

In situ chemical stabilization of trace element-contaminated soil (2019)

Field demonstrations and barriers to transition from laboratory to the field : A review
Kumpiene. J, Antelo. J, Brännvall. E, Carabante. I, Ek. K, Komárek. M, et al.
Applied Geochemistry, Vol. 100, s. 335-351
Kapitel i bok, del av antologi

Det röda Norrbotten - inte längre så rött? (2018)

Söderberg. C, Matti. S
Ingår i: Snabbtänkt
Kapitel i bok, del av antologi

Options for governance,institutional arrangements andprivate and public decision-making across scales and sectors (2018)

Söderberg. C, Hammer. M, Kvarnström. M, Magnussen. K, Mustonen. T, Määenpää. M, et al.
Ingår i: Biodiversity and ecosystem services in Nordic coastal ecosystems
Artikel i tidskrift

Complex governance structures and incoherent policies (2016)

implementing the EU water framework directive in Sweden
Söderberg. C
Journal of Environmental Management, Vol. 183, nr. 1, s. 90-97