Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Innovativ inkludering i den ideella sektorns arbetsliv

Publicerad: 13 juni 2019

Detta forskningsprojekt syftar till att öka kunskapen om ideella organisationers insatser för ett inkluderande arbetsliv, i termer av social innovation. Det handlar om nytänkande verksamheter som skapar arbetstillfällen och förbättrar arbetsvillkoren för missgynnade grupper i arbetslivet.

Info

Sveriges 250 000 ideella organisationer har nästan 200 000 anställda och 4 miljoner frivilligarbetare. Den vetenskapliga kunskapen om den ideella sektorns arbetsliv är dock begränsad. En aktuell fråga är hur ideella organisationer initierar och driver innovativa insatser för att inkludera missgynnade grupper i arbetslivet. Det kan handla om verksamheter eller projekt som erbjuder anställning, frivilligarbete, praktik, arbetsträning m.m. för unga, utrikesfödda, funktionsnedsatta, hemlösa eller andra. Projektet syftar till att öka kunskapen om sådana insatser, i termer av social innovation.

Exempel

Projektet har inletts med en inventering av innovativa insatser för arbetslivsinkludering i Sveriges ideella organisationer. Hittills har drygt 70 exempel identifierats. Några av dessa är:

Blixtjobb – en verksamhet som erbjuder tjänster inom administration, hantverk, transport m.m. och som skapar arbetstillfällen för människor i utsatta livssituationer såsom missbruksproblematik.

Fritidsbanken - ett bibliotek med kostnadsfri utlåning av sport- och fritidsprylar och som erbjuder arbetsträning för långtidssjukskrivna personer.

Röda Korset Second Hand – en nationell butikskedja med second hand-varor som bidrar till hållbar konsumtion och som erbjuder arbetstillfällen för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna.

St Mary - en verksamhet för praktik och arbetsträning för människor som står långt från arbetsmarknaden, inom ramen för Svenska kyrkans diakonala verksamheter.

Universell utformning av arbetsplatser - en modell för att utforma arbetsplatser så att de fungerar för alla människor, oavsett funktionsnedsättning, ohälsa eller språkkunskaper.

Forskarteam

Projektet genomförs i samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppsala universitet, Svenska kyrkans enhet för forskning och analys, samt Ideell Arena, med finansiering från Forte. Forskarteamet består av:

Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet (projektledare)

Johan Hvenmark, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Cecilia Nahnfeldt, Uppsala universitet och Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Taggar