Hoppa till innehållet
Händer 2.png
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Innovativ inkludering i ideella sektorns arbetsliv

Publicerad: 13 juni 2019

Detta forskningsprojekt syftar till att öka kunskapen om ideella och idéburna organisationers insatser för ett inkluderande arbetsliv, i termer av social innovation. Det handlar om nytänkande verksamheter som skapar arbetstillfällen och erbjuder arbetsförberedande insatser för missgynnade grupper i arbetslivet.

Info

Sveriges 250 000 ideella och idéburna organisationer har nästan 200 000 anställda och 4 miljoner frivilligarbetare. Den vetenskapliga kunskapen om den ideella sektorns arbetsliv är dock begränsad. En aktuell fråga är hur ideella och idéburna organisationer initierar och driver innovativa insatser för att inkludera missgynnade grupper i arbetslivet. Det kan handla om verksamheter eller projekt som erbjuder anställning, frivilligarbete, praktik, arbetsträning m.m. för unga, utrikesfödda, funktionsnedsatta, hemlösa eller andra. Projektet syftar till att öka kunskapen om sådana insatser, i termer av social innovation.

Exempel

Projektet har inletts med en inventering av innovativa insatser för arbetslivsinkludering i Sveriges ideella och idéburna organisationer. Hittills har drygt 70 exempel identifierats. Några av dessa är:

Blixtjobb – en verksamhet som erbjuder tjänster inom administration, hantverk, transport m.m. och som skapar arbetstillfällen för människor i utsatta livssituationer såsom missbruksproblematik.

Fritidsbanken - ett bibliotek med kostnadsfri utlåning av sport- och friluftsartiklar och som erbjuder arbetsträning och arbetstillfällen för långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa personer.

Röda Korset Second Hand – en nationell butikskedja med second hand-varor som bidrar till hållbar konsumtion och som erbjuder arbetsträning och arbetstillfällen för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna personer.

S:t Mary - en verksamhet för arbetsträning, praktik och arbetstillfällen för människor som står långt från arbetsmarknaden, inom ramen för Svenska kyrkans diakonala verksamheter.

Universell utformning av arbetsplatser - en modell för att utforma arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning så att det fungerar för alla människor, oavsett funktionsvariation, ohälsa, ålder, språkkunskaper m.m.

Forskarteam

Projektet genomförs i samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppsala universitet, Svenska kyrkans enhet för forskning och analys, samt Ideell Arena, med finansiering från Forte. Forskarteamet består av:

Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet (projektledare)

Johan Hvenmark, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Cecilia Nahnfeldt, Uppsala universitet och Svenska kyrkan

Niklas Hill, Stockholms universitet

Taggar