Innovativ inkludering i ideella sektorns arbetsliv

Publicerad: 13 juni 2019

Detta forskningsprojekt syftar till att öka kunskapen om hur ideella organisationer utvecklar innovativa insatser för att inkludera underrepresenterade och missgynnade grupper i arbetslivet. Det kan handla om nya verksamheter för praktik, arbetsträning och frivilligarbete. Eller nya metoder för att öka anställningsbarheten och kontaktytorna till arbetsliv och föreningsliv.

Sveriges 250 000 ideella organisationer sysselsätter 190 000 personer och engagerar nästan 4 miljoner som volontärer/frivilligarbetare. Den vetenskapliga kunskapen om det civila samhällets arbetsliv är dock begränsad, inom såväl arbetslivsforskning, civilsamhällesforskning och innovationsforskning. En aktuell - men understuderad - aspekt är organisationernas betydelse för ett inkluderande arbetsliv. Detta gäller särskilt deras innovativa verksamheter för att inkludera missgynnade och underrepresenterade grupper i arbetslivet.

Projektet syftar till att öka kunskapen om dessa sociala innovationer i civilsamhället. Det görs genom en deltagande forskningsansats, där forskare, ideella organisationer och andra intressenter tillsammans utforskar praktiska exempel. Alla identifierade innovationer studeras på en övergripande nivå genom dokumentstudier och tio fall djupstuderas genom intervjuer, deltagande observationer och dokumentstudier.

Projektet genomförs i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppsala universitet, Svenska kyrkans forskningsenhet och Ideell Arena, med finansiering från Forte.

Kontakt

Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet (projektledare)

Cecilia Nahnfeldt, Uppsala universitet och Svenska kyrkans forskningsenhet

Johan Hvenmark, Ersta Sköndal Bräcke högskola