Hoppa till innehållet
hon_low.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Konceptfabriken - visualisering som metod vid design av arbetsplatser

Publicerad: 14 januari 2008

Svårigheten att kommunicera och nå fram med budskap är ett problem i arbetsmiljöarbetet. Med hjälp av datorstödda visualiseringar kan processer tydliggöras och en mer aktiv diskussion åstadkommas i arbetet med att ta fram en vision av morgondagens arbetsplats.

gripklo_low.jpg

Visualisering – en bild säger mer än tusen ord?

Ordboksbetydelsen av visualisering är att åskådliggöra med hjälp av bilder med avsikten att ge bättre förståelse. Oavsett vilken typ av visualisering vi talar om handlar det om kommunikation av idéer, tankar och koncept. En datorstödd visualisering kan utvecklas som ett hjälpmedel för att skapa engagemang och delaktighet, underlätta erfarenhetsutbyte och kommunikation, främja ständiga förbättringar och uppnå konkurrensförmåga. Skissen är ofta det första sättet att kommunicera idén eller tanken mellan de närvarande.  Genom att skissa blir vi mer kreativa, vi tvingas uttrycka våra tankar på ett konkret sätt för att alla inblandade ska förstå. Ofta är skissandet också kopplat till en undersökande fas i det tidiga utvecklingsarbetet. Designern undersöker problemet och skissandet stödjer analysen (Olofsson & Sjölén, 2005). En mock-up eller en skissmodell är en designmodell som används i ett tidigt skede för att klargöra vissa krav eller funktioner som bör ställas på resultatet. Med dagens teknik kan avancerade modeller byggas upp i datorn på relativt kort tid och där utvärderas efter de krav som ställts. Datormodeller kan animeras för att ytterligare kommunicera idén, konceptet. Det här är enbart ett urval av alla visualiseringstekniker som finns att tillgå under en designprocess. Att använda visualisering som metodik vid design av en arbetsplats, för ökad kommunikation och förståelse, är idén bakom det här projektet.

Deltagare i en arbetsgrupp som tittar på bilder kan bilda sig en uppfattning om hur de planerade förändringarna kan komma att se ut, föreslå kompletteringar och förändringar på ett tidigt stadium. En diskussion baserad på visuell kommunikation kan göra att fler involveras i utvecklingen av arbetsplatsen. Risken för missförstånd och konflikter minskar när saker och ting tydliggörs med bilder, menar Åteg, Andersson och Rosén (2005).
”Förbättringsarbete genom kommunikation med hjälp av bilder förutsätter att flera personer samverkar för att nå ökad förståelse kring sitt gemensamma arbete och åstadkomma förändringar. Visualisering kan bidra till att man kan skapa gemensamma föreställningar kring konkreta företeelser. Diskussionen i en projektgrupp kan bli livligare och mer engagerad om den stöds av visualisering av det som diskuterats.” Johansson (1999)

elisabeth_low.jpg

Forskningsprojektet

Projektet ”Den goda fabriken – en konceptfabrik utvecklad av kvinnor” finansieras av AFA Försäkring. Projektet vill undersöka möjligheterna att utforma en hälsofrämjande och effektiv ”konceptfabrik” genom att arbeta fram en visualiserad modell för produktionssystem utifrån kvinnors krav på det goda industriarbetet. I korthet kommer en interaktiv designprocess användas för att utforma en konceptuell arbetsplats. Aktörerna är kvinnliga designers, ingenjörer, arkitekter, konstruktörer och arbetsplatsutformare som i vanliga fall inte är involverade i produktionsutveckling, men som har industriell erfarenhet. En av utgångspunkterna är att arbetsmiljö behöver uppdateras i takt med att samhälle och produktionsvillkor förändras. Ambitionen är att göra detta ur ett genusperspektiv för att se om slutresultatet blir något nytt och annorlunda.

Genomförande och syfte med projektet

Projektet är treårigt och indelad i tre faser: 1) Kunskapsöversikt, 2) Förstudie och 3) Projektering. I fas 2 kommer en empirisk kartläggning av preferenser kring produktionsmiljö och arbetsplatser genomföras. Visualisering kommer att bli en viktig del av metodiken för att kommunicera budskapet mellan aktörerna. Fas 3 är en interaktiv del i projektet där vi vill bryta gängse mönster i utvecklingen av produktionssystem genom att låta kvinnor, som i vanliga fall inte deltar i produktionsutveckling, medverka i workshops.  Syftet med projektet är att undersöka hur visualisering kan användas interaktivt vid design av en arbetsplats i samman anda som under ett designarbete för att rent praktiskt kommunicera arbetet med de involverade.

Kontakt

Åsa Wikberg Nilsson, biträdande professor i industriell design