Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Social innovation

Publicerad: 11 december 2014

Luleå tekniska universitet utvecklar kunskap om social innovation i samverkan med olika samhällsaktörer. Här ges en överblick av de forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförts.

Konferens: Social Innovation i Norr

Varje år arrangeras konferensen Social Innovation i Norr för erfarenhetsutbyte mellan akademi, näringsliv och samhälle. Mer info

Modell som visar värdet av sociala innovationer

I samarbete mellan innovationsforskare, innovationsfrämjare och innovatörer har en modell utvecklats för att identifiera och synliggöra de värden som sociala innovationer skapar i samhället. Mer info

Vägvisare till framtidsformande innovationsstöd

Framtidsformande innovationsstöd är en vägvisare för innovationsfrämjare att stötta förverkligandet av sociala innovationer. Den har utvecklats i samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle inom ramen för ett VINNOVA-finansierat projekt. Mer info

Nationell kunskapsplattform

Luleå tekniska universitet etablerar nu en regional nod för social innovation, som en del i en nationell kunskapsplattform. I plattformen deltar lärosäten från hela landet för att främja kunskapsutveckling, kunskapsspridning och sektorsöverskridande samverkan. Plattformen drivs i samarbete mellan Mötesplats Social Innovation, Malmö universitet, Stockholms universitet, Örebro universitet, Jönköping University och Umeå universitet. Mer info

Kunskapsstöd till Vinnova-projekt

Luleå tekniska universitet bidrar med kunskapsstöd till de projekt som finansieras inom Vinnovas satsning på social innovation mot segregation i socialt utsatta områden. Kunskapsstödet utgår från tidigare forskning om social innovation, socialt entreprenörskap, design-metodik, ledarskap i komplexa projekt m.m. Det genomförs i samarbete med Ideell Arena, Södertörns högskola m.fl. Mer info

Kartläggning i Europeiska socialfonden

Luleå tekniska universitet genomför en kartläggning av social innovation i projekt som finansieras av Europeiska socialfonden. Kartläggningen omfattar dels en översikt av tidigare forskning och en analys av pågående och tidigare projekt i hela Sverige. Den utförs inom ramen för Temaplattformen för ett hållbart arbetsliv, som drivs av Forte och ESF-rådet. Plattformen ska göra det möjligt för arbetsgivare, praktiker och experter att tillsammans nyttiggöra befintlig kunskap och forskning. Mer info

Innovation i ideella sektorn

För att öka kunskapen om ideella organisationers utveckling av nyskapande lösningar på samhälleliga och organisatoriska behov driver Luleå tekniska universitet flera olika forskningsprojekt. Mer info

Genusdriven social innovation

I projektet utforskas metoder för genusdriven social innovation, det vill säga nytänkande arbetssätt för ökad genusmedvetenhet och jämställdhet i organisationer och samhälle. Projektet finansieras av VINNOVA och genomförs i samarbete med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, och Winnet Sverige, Magma Nord och Leia Företagshotell. Mer info

Social innovation i Norrbotten

I projektet Identifieras och analyseras praktiska exempel på social innovation i Norrbotten, som utvecklats av organisationer, företag eller myndigheter. Dessa innovationer består av nya varor, tjänster metoder m.m. som är utvecklade på ett socialt inkluderande sätt och som eftersträvar social förändring för att uppnå hållbar tillväxt i Norrbotten. Mer info

Social innovation vid ett tekniskt universitet

I projektet utforskas hur ett tekniskt universitet kan bidra till att utveckla kunskaper och innovationer som bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Ett urval av praktiska exempel från universitetets olika institutioner identifieras och beskrivs, utifrån såväl forskares, studenters och innovationsfrämjares perspektiv. Mer info

Social innovation i Svenska kyrkan

I projektet identifieras och analyseras praktiska exempel på sociala innovationer i Svenska kyrkans församlingar, stift och kyrkokansli. Det genomförs i samarbete med Svenska kyrkan och VINNOVA. Mer info

Platsinnovation för attraktiva samhällen

I projekten "Platsinnovativa stadskärnor" och "Platsinnovation i Swedish Lapland" utvecklas kunskap om nytänkande utveckling av olika sorters platser, som t.ex. stadskärnor, kommuner och turistdestinationer. Projekten finansieras av Handelsrådet, Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond (BFUF) och Sparbanken Nord. Mer info

Kontakt

Malin Lindberg, professor vid avdelningen industriell design, malin.lindberg(at)ltu.se