Social innovation i ideella sektorns arbetsliv

Publicerad: 13 juni 2019

Detta forskningsprojekt syftar till att öka kunskapen om den ideella sektorns sociala innovationer för ett inkluderande arbetsliv. Det handlar bland annat om nytänkande verksamheter och metoder för fler arbetstillfällen och bättre arbetsvillkor för underrepresenterade och missgynnade grupper, som utvecklas av ideella organisationer.

Sveriges 250 000 ideella organisationer sysselsätter 190 000 personer och engagerar nästan 4 miljoner som volontärer/frivilligarbetare. Den vetenskapliga kunskapen om det civila samhällets arbetsliv är dock begränsad, inom såväl arbetslivsforskning, civilsamhällesforskning och innovationsforskning. En aktuell - men understuderad - aspekt är organisationernas betydelse för ett inkluderande arbetsliv. Detta gäller särskilt deras innovativa verksamheter för att inkludera missgynnade och underrepresenterade grupper i arbetslivet.

Projektet syftar till att öka kunskapen om dessa sociala innovationer i civilsamhället. Det görs genom en deltagande forskningsansats, där forskare, ideella organisationer och andra intressenter tillsammans utforskar praktiska exempel. Alla identifierade innovationer studeras på en övergripande nivå genom dokumentstudier och tio fall djupstuderas genom intervjuer, deltagande observationer och dokumentstudier.

Forskningsfrågor

- Vilka sociala innovationer har utvecklats av ideella organisationer i syfte att öka inkluderingen av underrepresenterade och missgynnade grupper i arbetslivet?

- Hur innovativa är exemplen vad gäller strategier och praktiker för anpassade arbetstillfällen, arbetsuppgifter och arbetsplatsutformning?

- Hur innovativa är exemplen vad gäller kortsiktiga och långsiktiga arbetstillfällen?

- Hur bidrar exemplen till ökad mångfald bland den ideella sektorns anställda och frivilliga?

Forskarteam

Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet (projektledare)

Cecilia Nahnfeldt, Svenska kyrkans forskningsenhet

Johan Hvenmark, Ersta Sköndal Bräcke högskola