Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Social innovation i teori och praktik

Publicerad: 11 december 2014

Luleå tekniska universitet utvecklar nya kunskaper och metoder inom social innovation, i samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle.

Nationell kunskapsplattform

Luleå tekniska universitet har etablerat en regional nod för social innovation, som en del i den nationella kunskapsplattformen Mötesplats Social Innovation. I plattformen deltar lärosäten från hela landet för att främja kunskapsutveckling, kunskapsspridning och sektorsöverskridande samverkan. Plattformen drivs i samarbete mellan Mötesplats Social Innovation, Malmö universitet, Stockholms universitet, Örebro universitet, Jönköping University och Umeå universitet. Mer info

Modell visar värdet av sociala innovationer

I samarbete mellan innovationsforskare, innovationsfrämjare och innovatörer har en modell utvecklats för att identifiera och synliggöra de värden som sociala innovationer skapar i samhället. Mer info

Vägvisare i stöttning av social innovation

Framtidsformande Innovationsstöd är en vägvisare för innovationsfrämjare att stötta förverkligandet av sociala innovationer. Den utvecklades i samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle i ett VINNOVA-finansierat projekt. Mer info

Kunskapsstöd till social innovations-projekt

Luleå tekniska universitet bidrar med kunskapsstöd till de projekt som finansieras inom Vinnovas satsning på social innovation mot segregation inom bostadsområden, utbildning och arbetsliv. Kunskapsstödet utgår från tidigare forskning om social innovation, socialt entreprenörskap, projektledning och design. Det genomförs i samarbete med Ideell Arena, Södertörns högskola m.fl. Mer info

Kartläggning i Europeiska socialfonden

Luleå tekniska universitet genomför en kartläggning av social innovation i projekt som finansieras av Europeiska socialfonden. Kartläggningen omfattar dels en översikt av tidigare forskning och en analys av pågående och tidigare projekt i hela Sverige. Den utförs inom ramen för Temaplattformen för ett hållbart arbetsliv, som drivs av Forte och ESF-rådet. Plattformen ska göra det möjligt för arbetsgivare, praktiker och experter att tillsammans nyttiggöra befintlig kunskap och forskning. Mer info

Innovativ inkludering i ideella sektorns arbetsliv

Detta forskningsprojekt syftar till att öka kunskapen om den ideella sektorns insatser för ett inkluderande arbetsliv genom sociala innovationer. Det handlar bland annat om nytänkande verksamheter och arbetssätt som skapar arbetstillfällen och förbättrar arbetsvillkoren för underrepresenterade och missgynnade grupper. Mer info 

Jämställd social innovation

I projektet utforskas metoder för jämställd social innovation, det vill säga nytänkande arbetssätt för ökad genusmedvetenhet och jämställdhet i organisationer och samhälle. Projektet genomförs i samarbete med Stiftelsen Svensk Industridesign, Winnet Sverige, Magma Nord och Leia Företagshotell, med finansiering från VINNOVA. Mer info

Social innovation i Norrbotten

I projektet identifieras och analyseras praktiska exempel på social innovation i Norrbotten, som utvecklats av organisationer, företag eller myndigheter. Dessa innovationer består av nya varor, tjänster metoder m.m. som är utvecklade på ett socialt inkluderande sätt och som eftersträvar social förändring för att uppnå hållbar tillväxt i Norrbotten. Mer info

Social innovation vid ett tekniskt universitet

I projektet utforskas hur ett tekniskt universitet kan bidra till att utveckla kunskaper och innovationer som bidrar till ett inkluderande och hållbart samhälle. Ett urval av praktiska exempel från universitetets olika institutioner identifieras och beskrivs, ur forskares, studenters och innovationsfrämjares perspektiv. Mer info

Social innovation i Svenska kyrkan

I projektet identifieras och analyseras praktiska exempel på sociala innovationer i Svenska kyrkans församlingar, stift och kyrkokansli. Det genomförs i samarbete med Svenska kyrkan och VINNOVA. Mer info

Platsinnovation för attraktiva samhällen

I projekten "Platsinnovativa stadskärnor" och "Platsinnovation i Swedish Lapland" utvecklas kunskap om nytänkande utveckling av olika sorters platser, som t.ex. stadskärnor, kommuner och turistdestinationer. Projekten finansieras av Handelsrådet, Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond (BFUF) och Sparbanken Nord. Mer info

Kontakt

Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet

Taggar