Hoppa till innehållet
shutterstock_162863324.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Attraktiva varumärken i besöksnäringen - från image till position

Publicerad: 22 mars 2016

En väsentlig del i arbetet med att attrahera fler besökare till svenska destinationer är varumärket. Projektet ”Attraktiva varumärken i besöksnäringen”, som pågick 2016–2018, syftade till att ta fram ett verktyg för att mäta varumärkesimage, samt till att öka kunskaperna om varumärkesimage och varumärkesmedvetenhet. Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) var finansiär.

Den globala turismen fortsätter att växa varje år. Även om konkurrensen om turisterna samtidigt ökar, så har fler och fler besökare fortsatt komma till Sverige. Nationellt finns högt satta mål för Sveriges attraktionskraft som turistland, och en väsentlig del i arbetet med att attrahera fler besökare är varumärket. Ett destinationsvarumärke förmedlar löftet om en minnesvärd reseupplevelse och förstärker dessutom positiva minnen av upplevelsen på destinationen. Besökares uppfattning om och associationer till varumärket, dvs. varumärkesimagen, är nyckeln för företag och destinationer till att skapa tydliga, starka ”bilder” hos den man riktar sig till. Men för att kunna definiera den bild som en destination, en plats eller ett företag vill förmedla, behöver de först ta reda på var de står idag.

Syfte

Projektets övergripande syfte är att bidra till utvecklingen av attraktiva varumärken i besöksnäringen genom att ta fram ett verktyg som kan användas av destinationer, platser och företag för att mäta varumärkesimage, samt öka kunskaperna om varumärkesimage och varumärkesmedvetenhet. Därmed skapas en bra grund för positionering och effektivt varumärkesbyggande.

Data

Plats- och destinationsvarumärken är komplexa och involverar ofta många olika intressenter. Därför kommer projektet att studera varumärkesimage på tre olika nivåer – regional, lokal och företagsnivå. Data kommer att samlas genom webbenkäter riktade till potentiella och tidigare besökare i andra länder, men även till svenska invånare. Eftersom invånarna är en del av varumärket är det viktigt att ta reda på hur de uppfattar den region eller plats de bor på. Totalt beräknas datainsamlingen resultera i 3000 enkätsvar, varav 600 från svenska invånare och resterande från utländska konsumenter.

Forskare

Referensgrupp

Reportage, nyheter, presentationer

Publikationer