Forskarutbildningen vid Kvalitetsteknik

Publicerad: 17 augusti 2010
RG-46207_small.jpg

Vår forskarutbildning

Forskarutbildningen sker vid forskarämnet kvalitetsteknik där för närvarande (augusti 2017) sex personer finns inskrivna som forskarstuderande och dels vid forskarutbildningsämnet miljöledning där vi har en aktiv doktorand.

En forskarutbildning tar nominellt fyra år, men de flesta doktorander undervisar eller gör annan typ av institutionstjänstgöring vid sidan av sin utbildning, vilket brukar förlänga doktorandtiden med ungefär ett år.

För att kunna antas som doktorand krävs att du har en grundexamen på universitetsnivå. De flesta av våra doktorander har en bakgrund som civilingenjörer, men vi har också haft samhällsvetare, ekonomer och högskoleingenjörer som doktorerat hos oss.

Forskarstudent eller doktorand kan du vara fram tills dess att du disputerar. Att disputera innebär att du presenterar och försvarar din avhandling vid ett offentligt seminarium och får arbetet bedömt av tre (eller i undantagsfall fem) examinatorer.  Det vanliga är också att man som doktorand tar en licentiatexamen, vilket kan sägas vara halva vägen till en doktorsgrad.

Våra doktorer ärmycket efterfrågade efter sin utbildning och finns nu i industri, sjukvård, eller som lärare och forskare vid landets universitet.

Hur ska man då vara för att passa som doktorand? Det är en fråga som är svår att besvara, men en stor dos avnyfikenhet är viktig. Som forskare vill vi lära oss förstå förhållanden och samband, men inte bara det - vår roll är också att beskriva det vi upptäcker för vår omvärld och för forskarsamhället. Eftersom ordet är vårt viktigaste verktyg innebär det att våra doktorander tränar sig i att skriva och uttrycka sig under hela sin utbildning. Dagens forskningsspråk är engelska, så om du gillar att skriva och presentera och inte har bekymmer med det engelska språket har du en stor fördel.

Eftersom alla våra forskningsprojekt bedrivs i samverkan med företag och andra organisationer, med läkare, sjukvårdare, chefer, ingenjörer, operatörer, piloter och forskare, är det också viktigt att kunna arbeta med och möta andra människor och förstå deras situation. Som doktorand är du också vanligen en av lärarna i våra kurser och också det är en roll att träna på men som gör att du växer som människa och forskare. Det är också viktigt att vid behov kunna skärma av omvärldens brus och koncentrera sig på en analys eller en artikel när så krävs.

Som doktorand är du, trots att du är student också anställd och har lön från universitetet. Vi har också många forskarstuderande som varit inskrivna i forskarutbildningen som så kallade industridoktrander. Dessa doktoranders omkostnader finansieras av den organisation de är anställda vid och forskarutbildningen sker som en del av deras arbete. Universitetet svarar å sin sida för handledning, ger kurser och ansvarar så småningom för examinationen.

Studiehandbok för forskarstudier: