Erik Vanhatalo och Bjarne Bergquist, universitetslektor respektive professor inom kvalitetsteknik vid LTU.

Löser paradox i processindustrin

Publicerad: 6 december 2013

För att uppnå bra produktkvalitet gör processindustrin många mätningar under tillverkningen. De statistiska metoder som krävs för att tolka informationen är dock bristfälliga, något som forskare vid Luleå tekniska universitet ska lösa i ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet.

– Industrin mäter för att känna sig säkrare, men i verkligheten ökar otryggheten på grund av att de inte kan ta tillvara på de data som genereras, säger Bjarne Bergquist, professor inom kvalitetsteknik vid LTU.

Till processindustrin räknas verksamheter som exempelvis gruv-, stål-, kemi-, pappers- och läkemedelsindustrin ­– vilka alla kännetecknas av att tillverkningen sker dygnet runt i ett obrutet flöde där en produkt exempelvis går från trästock till papper, eller från järnmalm till pellets.

För att försöka få kontroll över vad som händer i de olika processtegen görs mätningar på många ställen samtidigt och med täta intervall, vilket skapar stora databaser. Paradoxen är att ju mer data som samlas in, desto svårare blir det för ingenjörerna att ta hand om informationen och att analysera den på ett bra sätt. Det beror på att de statistiska metoder som finns idag fungerar dåligt i komplexa situationer som dessa.

Nya metoder en nyckel till ett eskalerande problem

I projektet som är beviljat av Vetenskapsrådet ska forskare vid Luleå tekniska universitet utveckla nya statistiska metoder som kan hantera problemet – vilket i slutändan skapar en effektivare och mer lönsam processindustri.

– Mätsystemen utvecklas hela tiden medan vissa av de statistiska metoderna inom vårt fält har funnits i 70-80 år. Även om metoderna utvecklas hela tiden kvarstår viktiga problem som behöver lösas för att metoderna ska vara effektiva hjälpmedel, säger Erik Vanhatalo, universitetslektor inom kvalitetsteknik vid LTU.

– Genom att utveckla kraftfulla statistiska metoder som ger kunskap om processerna, kan företagen styra över sin tillverkning och förbättra den. Det kan exempelvis handla om att minska spillet och energianvändningen eller att höja kvaliteten på produkten, säger Bjarne Bergquist.

 

Det fyraåriga projektet på 5,1 miljoner kronor kommer att präglas av ett internationellt samarbete med kvalitetsteknikforskare från Sverige och Danmark. Förutom Bjarne Bergquist och Erik Vanhatalo kommer Murat Kulahci, gästlektor och docent i kvalitetsteknik vid LTU, att fungera som projektledare och nyckelperson.