Verksamhetsidé

Publicerad: 5 oktober 2011

Inom kvalitetsteknik och miljöledning skall vi bedriva grundutbildning, forskarutbildning, forskning samt kunskapsutbyte med samhället kring ledning och utveckling inom kvalitets- och miljöområdet.
Vi utvecklar och sprider arbetssätt och verktyg för ständig förbättring av processer och produkter för att skapa ett hållbart samhälle.

Vår verksamhet skall vila på vetenskaplig grund och vara förankrad i och attraktivt för näringslivet och övriga delar av samhället. Den skall bedrivas på ett sådant sätt att våra studenter och andra intressenter rustas för en föränderlig framtid i en internationell gemenskap.

Vår verksamhet skall vara internationell, men vi skall speciellt bidra till utvecklingen av näringslivet och övriga delar av samhället i vår egen region.
 
För våra fyra huvudprocesser gäller:


Grundutbildning
Vi skall bedriva grundutbildning i kvalitetsutveckling och miljöledning på ett sätt som gör vår avdelning respekterad och uppskattad av våra studenter och av samhället. Vi skall bidra till våra studenters personliga utveckling och förmedla kunskap som är väsentlig för fortsatta studier och gör dem konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Kopplingen mellan våra kompetensområden skall klart framgå.

Forskarutbildning
Forskarutbildning bedrivs inom forskarutbildningsämnena kvalitetsteknik och miljöledning och skall generera forskare som är attraktiva såväl inom universitetsvärlden som i näringsliv och övriga delar av samhället.

Forskning
Vår forskning skall ha en tydlig och tillämpad inriktning och utnyttja att avdelningen har kompetens inom både kvalitets och miljöområde. Vi skall eftersträva samarbete med kollegor i andra ämnesområden, universitet och länder.

Kunskapsutbyte med samhället
Vi skall aktivt bidra till regionens utveckling genom att på olika sätt delta i kompetensutveckling och kunskapsutbyte. Vårt samarbete med näringsliv och övriga delar av samhället skall tydligt synas även i vårt sätt att genomföra grundutbildning,
forskning och forskarutbildning.