Mikroanalytisk prospektering

Publicerad: 17 april 2013

Genom mikroanalytiska undersökningar av utvalda malmer vill vi generera ett nytt verktyg (metod) som gör att prospektering efter malmer i Väster- och Norrbotten effektiviseras, vilket i sin tur ökar chanserna till ytterligare malmfynd i regionen. Projektet inleds med en studie av guld, malmmineral och omvandlingsmineral i och runt kända guldfyndigheter med skiftande geologi i Väster- och Norrbotten.

Studien kommer att generera information och kunskap om fördelning och variation av guldets kemiska sammansättning, samt den kemiska sammansättningen hos malm- och omvandlingsmineral, i de för Europa mycket viktiga malmdistrikten Skelleftefältet, Guldlinjen och Norra Norrbotten. Projektets huvudsyfte är att använda denna kunskap vid framtagandet av ett nytt och mer effektivt prospekteringsverktyg för regionen. Data kommer att resultera i att befintliga malmer som undersöks inom projektet kommer att få olika kemiska "signaturer" beroende på vilken typ av malm det är. Vid framtida prospektering i okänd terräng kan bergartsprover "matchas" mot dessa signaturer och prospekteringsföretagen får därmed en snabb indikation på om området är intressant för vidare prospektering eller ej. Guldfyndigheter i Väster- och Norrbotten (6 st) kommer att väljas ut i samråd med deltagande prospekteringsföretag (Boliden Mineral AB, Lappland Goldminers AB och Dragon Mining).

Genom de mikroanalytiska undersökningarna kommer projektet även att generera en fördjupad förståelse för hur ädel- och legeringsmetaller uppträder i olika malmtyper. Dessa metaller är alltid mycket små beståndsdelar av den totala malmvolymen. Innehållet av framtida intressanta metaller (ex. molybden, tellur, platina) i malmerna kommer att dokumenteras med hjälp av mikroanalytisk instrumentering såsom mikrosond, MLA och laser-ablation. Med en ökad efterfrågan av metaller i världen är det av stor vikt att känna till malmens totala metallinnehåll, inklusive mindre komponenter som kan vara av stor ekonomisk betydelse. Detta förbättrar möjligheten att tidigt ange ett korrekt värde på en indikerad malmkropp, och öppnar möjligheten till utvinning av dessa mindre, men framtida viktiga, beståndsdelarna av en malm. Beroende på om guld uppträder som fritt guld eller ”osynligt guld” (s.k. gitterbundet), samt tillsammans med malmmineral eller bergartsbildande mineral, så kommer värdet på malmkroppen att variera då bara vissa förekomstsätt är ekonomiskt utvinningsbara. Att ta till vara fler beståndsdelar (metaller) från malmerna, vilket p.g.a. bristande kännedom av detaljinnehållet i malmerna vanligtvis inte görs i dagsläget, ger ett betydligt mer hållbart resursutnyttjande av respektive malm.

Ett regionalt projekt där ett antal malmfyndigheter från både Väster- och Norrbotten undersöks mikroanalytiskt har tidigare aldrig genomförts. De båda projektledarna har specialistkompetens inom sina respektive malmdistrikt samt inom ämnesområdet malmgeologi, och genom att knyta samman denna kompetens i ett regionalt länsöverskridande projekt skulle den malmgeologiska kunskapen för Väster- och Norrbotten avsevärt fördjupas.

EU.jpg

Sponsrat av: EU strukturfonder Mål 2, Region Västerbotten, Boliden Mineral, Dragon Mining, Lappland Goldminers

Projektledare