Handelsminister Ewa Björling lanserar Nordmin. Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Handelsminister Ewa Björling lanserar Nordmin

Publicerad: 28 maj 2013

På Bergforskdagarna den 27-28 maj lanserade handels- och nordisk samarbetsminister Ewa Björling NordMin, Nordiska Ministerrådets nya forsknings- och utbildningssatsning inom gruv- och mineralområdet. Gruvområdet är växande och prioriterat inom det nordiska samarbetet vilket resulterade i en gemensam riktad nordisk satsning.

NordMin finansieras av Nordiska ministerrådet med 10 miljoner danska kronor per år under tre år; 2013-2015. Den övergripande målsättningen med NordMin är att stärka den nordiska gruv- och mineralnäringens konkurrenskraft och bidra till grön, hållbar tillväxt inom näringen. Detta ska göras genom riktade satsningar på forskning, innovation och utbildning som utförs gemensamt av aktörer inom Norden.

NordMin har ett stort nordiskt mervärde och några delar som projektet kommer fokusera på handlar om:

  • Erfarenhetsutbyte
  • Kompetensbehovet inom gruvnäringen
  • Miljöhänsyn och CSR
  • Jämställdhet
  • Attraktiva gruvregioner

Källa: Bergforsk
Foto: Imega Television

- De nordiska länderna har stora tillgångar av metaller och mineral i berggrunden. Med en lång tradition av mineralutvinning och gruvdrift har de nordiska länderna i dag gruvföretag som i många fall är världsledande inom sina sektorer, säger Handelsminister Ewa Björling.

Genom att samlas i ett nordiskt nätverk får Norden nu en tydligare och starkare röst i de internationella samtalen. Det är viktigt inte minst i den utveckling som sker på europeisk nivå där stora forskningssatsningar inom gruvnäringen redan är initierade eller planeras. Europas framtida metallförsörjning är en fråga som står högt på den europeiska agendan och där har de nordiska länderna en viktig roll att fylla.

Inom NordMin pågår nu en etableringsfas där inriktning på forskningsaktiviteterna, vilka gemensamma frågeställningar som ska diskuteras och hur vi kan öka rörligheten och stärka samarbetet mellan våra nordiska länder. Arbetet utförs av en expertgrupp bestående av nordiska aktörer inom gruvområdet och som nu har formulerat en verksamhetsplan för NordMin. Denna kommer inom kort göras tillgänglig för alla medlemmar i NordMin som även har möjlighet att kommentera innehåll och inriktning.

När verksamhet och former är fastställda kommer projektmedel att utlysas under hösten. Bidragsansökningar ska utvärderas i konkurrens och tilldelas de projekt som har högt vetenskaplig kvalitet och som tydligast skapar ett nordiskt mervärde.

NordMin-Logo-LTU.jpg

NordMin har formen av ett nordiskt nätverk, som är öppet för alla som bidrar till eller berörs av gruv- och mineralnäringens verksamhet. Nätverket koordineras av Luleå tekniska högskola.

Fakta om medlemskap

Medlemskap i NordMin är kostnadsfritt och öppet för alla. För mer information kontakta par.weihed@ltu.se eller Sabine.mayer@ltu.se

NordMin

Nordiska ministerrådet

Regeringen

I andra media:

Taggar