Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Musikalisk gestaltning

Musikalisk gestaltning är ett gränsöverskridande konstnärligt forskningsämne, där konstnärliga problemställningar med relevans för musikaliskt skapande och framförande undersöks, oftast i nära anslutning till egen gestaltande musikalisk-konstnärlig verksamhet. Ämnet omfattar hela det musikaliska fältet, oavsett genre eller uttrycksform. Konstnärlig metod, teori och praxis är centrala i forskningen, samtidigt som en öppenhet finns för andra metodiska och teoretiska ansatser. Ämnet samverkar med en rad andra discipliner, som exempelvis ljudteknik, akustik, musikpedagogik, musikvetenskap, fysioterapi och robotik men även med andra konstarter, främst dans.

Musikalisk gestaltning är ett ungt forskningsämne vid Luleå tekniska universitet. Det inrättades 2004 och de tre första doktoranderna disputerade 2008. För närvarande finns sex doktorander. Två disputerade konstnärliga forskare, båda professorer, är verksamma inom ämnet, vartill kommer fyra konstnärliga professorer som är aktiva inom konstnärligt utvecklingsarbete, forskning och handledning.

Musikalisk gestaltning är centralt inom Gränsöverskridande konst och teknik, ett av universitetets nio starka forsknings- och innovationsområden. Ämnet deltar i utveckling av gränsöverskridande konstnärlig forskning inom områden som nyskapande opera, robotkoreografi, musikerhälsa och musikalisk interpretation. Inom forskningsprojektet “Tolkningsrum”, med stöd av Vetenskapsrådet, undersöks sambandet mellan musicerande, lyssnande och rumsakustik, en forskning som möjliggörs av konserthallen Studio Acusticums unika variabla akustik.

Ett annat exempel på innovativ samverkan mellan konstnärlig gestaltning och teknisk forskning och utvecklingsarbete är forskningen kring dans och rörelse, där koreografier med såväl robotar som mänskliga dansare gestaltas och studeras.

Bland övriga forskningsområden inom Musikalisk gestaltning kan nämnas:

 • Musikalisk uppförandepraxis, främst med inriktning mot 1800-talets och 1900-talets musik.
 • Orgeln, dess historia, funktion och musik
 • Inspelningar som källa till musikalisk uppförandepraxis
   

Doktorsavhandlingar:

 • Mänsklig mekanik och besjälade maskiner. Koreografiska perspektiv på mänskliga kvaliteter i kroppars rörelse (Åsa Unander-Scharin, 2008)
 • ”…världens skridskotystnad före Bach”. Historiskt informerad uppförandepraxis ur ett kontextuellt musikontologiskt perspektiv, belyst genom en fallstudie av Sonat i E-dur, BWV 1035, av J S Bach (Lena Weman Ericsson, 2008)
 • Sång inom populärmusikgenrer. Konstnärliga, fysiologiska och pedagogiska aspekter (Daniel Borch, 2008)
 • Never Heard Before: A Musical Exploration of Organ Voicing (João Segurado, 2015)
   

Licentiatuppsats

 • iOpera – det virtuella operahuset (Fredrik Högberg, 2012)