Hoppa till innehållet

Högre musikutbildning och medvetandeforskning

Publicerad: 27 mars 2014

Projktet går ut på att pröva rådande syn på högre musikutbildning i relation till aktuell medvetandeforsking.

Objektet för forskningen är, i vid mening, Learning Communities (LC), med utgångspunkt i ”Caset” BoomTown Music Education för att sedan sträcka sig till andra områden där LC är centralt, som exempelvis musiklärarutbildningen, men även till hittills outforskade sammanhang. Tre fokusområden konstituerar projektet.

  1. Co-creating och Collaborative learning. Utforska de begrepp som ligger till grund för BTME men som under tillblivelsen var mer eller mindre implicita och genomfördes direkt i praktiken. Fokus ligger på att undersöka och utvärdera förutsättningar för olika former av musikaliskt samarbete och samskapande såväl inom studentgrupper som inom lärargrupper samt hela kontexter (learning communities).
  2. Interdisciplinära perspektiv, och ”cutting-edge” forskning. Nya ontologier och begrepp undersöks och lyfts fram inom forskning som betonar samarbete: Interconnectedness, resonance, multidimentional and collective consciousness etc-
  3. Vi behöver en ny språkdräkt, nya begrepp och nya berättelser för att tänka kreativt i en global värld och för att undersöka förutsättningar och utmaningar för ett genuint sam­skapande såväl inom institutionerna som i nya och främmande kontexter. Innovativa och gränsöverskridande forsknings-och utbildningsmiljöer kan visa vägen och berätta nya historier för oss. En kreativ, forskningsanknuten och utmanande musiklärarutbildnings­community kan utbilda musiklärare som gestaltar det nya paradigmet i såväl nationella som internationella lärandemiljöer.

Den övergripande hållningen handlar om att ställa nya frågor förankrade i det kommande paradigmet och utforska gränssnitten mellan musikpedagogiken och den framväxande medvetande­forskningen. I denna skärningspunkt kan metoder och tolkningsmodeller utvecklas som kan erbjuda ett holistiskt perspektiv på musik som såväl upplevelse som yrkesutövning. Med holistiskt avses här en helhetssyn på människan som en upplevande, närvarande och ständigt växande medskapare i en intelligent och medveten värld.

Artiklar om Högre musikutbildning och medvetandeforskning

Kontaktperson

Anna-Karin Gullberg

Gullberg, Anna-Karin - Universitetslektor, Utbildningsledare SKPU

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0911-72651