Hoppa till innehållet

Komposition och användning av interaktiv musik (2004–2005)

Publicerad: 29 april 2011

Finansierat av Vetenskapsrådet.

Projektledare: professor Sture Brändström

Det övergripande syftet med detta projekt var att inleda en systematisk utforskning av området interaktiv musik. Med begreppet interaktiv musik avses interaktionen mellan lyssnaren och musiken, där lyssnaren på olika sätt ges möjlighet att påverka det musikaliska utförandet och i viss mån blir medskapare. Därvid omdefinieras i viss mån de traditionella rollerna för såväl lyssnare som kompositör.

Projektet utgick från det konstnärliga skapandet av interaktiv musik samt lyssnares kreativa användning av den i projektet producerade musiken. Även vissa teknikutvecklande moment ingick.

Projektet bestod av två delstudier, där den första hade sin tyngdpunkt i det kompositoriska momentet och lyssnares agerande medan den andra delstudien framför allt belyste musikens narrativa aspekter. En viktig aspekt av hemelektronik som förmedlare av musik, en aspekt som ofta förbises, är dess interaktivitet. CD-spelaren, dagens populäraste medium för lyssnande är relativt primitiv och begränsad vad gäller användarens möjligheter till interaktion. Genom att till fullo ta vara på interaktiviteten i lyssnandet öppnas en helt ny värld av konstnärliga möjligheter, både för kompositören och för lyssnaren. I dagens interaktiva medier (dataspel, webbsidor, läromedel etc) är musiken ofta starkt underordnad det grafiska uttrycket. Graden av musikalisk interaktivitet är normalt också mycket begränsad.

Den första delstudiens syfte var att utforska en kompositörs möjligheter vad gäller det nya och framväxande området komponerande av (för lyssnaren) interaktiv musik. Delprojektet tar avstamp i konstnärligt skapande och resulterade i ett antal interaktiva musikverk av Marcus Fjellström. Interaktionen bestod också i att försöka fånga komponerandets kreativa process i skriven text samt att beskriva och reflektera över hur den interaktiva musiken används av lyssnaren.

Den andra delstudien, som genomfördes av Johnny Wingstedt avsåg att utforska interaktiva kompositionsprinciper med utgångspunkt i filmmusiken och dess komponenter och struktur. Delstudien byggde på antagandet att stora delar av filmmusikens grundläggande berättarprinciper kan överföras till interaktiva situationer och användas som utgångspunkt för utveckling av konstnärliga metoder och tekniska redskap för interaktivt bruk. Syftet var att undersöka förhållandet mellan linjärt och icke-linjärt musikaliskt berättande samt musikens villkor och möjligheter som berättarverktyg i en interaktiv icke-linjär miljö. Inledningsvis genomfördes en klassificering av musikaliska berättarfunktioner i film. Som hjälpmedel utarbetades ett interaktivt musikaliskt analysverktyg. Testgrupper fick ta del av filmscener med befintlig musik. Analysverktyget gav deltagarna möjlighet att manipulera valda musikaliska parametrar i den musik som spelas, så att musiken kunde anpassas för att på bästa sätt ge uttryck för scenens situation och karaktär.

Projektet som helhet har bidragit till utvecklingen av området interaktiv musik, dels genom den vetenskapliga belysningen, dels genom utvecklingen av tekniska hjälpmedel och verktyg som kan användas vid komponerande och framförande av interaktiv musik – exempelvis för en interaktiv datorapplikation eller till ett interaktivt framträdande.

Den andra delstudiens ”musikmotor” bör kunna bli ett attraktivt verktyg för dataspelsbranschen, som i allt högre grad börjar känna behov av att använda musik som på ett konstnärligt sätt kan fungera i ett interaktivt skeende. Projektet kan i sådana sammanhang hjälpa till att höja musikens status till en nivå som närmar sig grafiken i dagens interaktiva medier.