musikpedagogik

Musikpedagogik

Musikpedagogik som vetenskap fokuserar alla former av musikaliskt lärande, inkluderande de ramar, förutsättningar, traditioner och villkor som påverkar de situationer där musik utgör de olika läroprocessernas innehåll

Inom ämnet musikpedagogik studeras därmed musikalisk fostran, socialisation, utbildning, undervisning och lärande som förekommer och har förekommit i samhället. Musikpedagogik som forskningsfält är tvärvetenskaplig till sin karaktär och använder teorier och metoder från exempelvis pedagogik, psykologi, sociologi, filosofi och musikvetenskap för att förstå och förklara musikpedagogiska fenomen.

Lärande och forskning

Den forskning som bedrivits och bedrivs inom forskarmiljön i musikpedagogik vid Luleå tekniska universitet är inriktad mot det musikaliska lärande som äger rum inom och utom utbildningsinstitutioner. Vid avdelningen finns en tradition av att beforska musikaliskt lärande i informella sammanhang så som rockband, festivaler, digitala miljöer, körer, salonger och spelmanslag, men också i institutionaliserade miljöer som grundskola, gymnasium, folkhögskola och högre musikutbildning, ur olika teoretiska och filosofiska perspektiv.

Den närmaste tiden kommer fokus för institutionens musikpedagogiska forskning att vara inkluderande musikaliskt lärande i varierade miljöer, med specifik inriktning på bedömning, kreativ komposition, kollaborativt lärande och estetisk kommunikation.