Hoppa till innehållet

Projektinformation

Publicerad: 2 december 2013

Detta forskningsprojekt tar upp den viktiga frågan om att bedöma det socioekonomiska värdet av geologisk information.

Vanligtvis kan kostnaderna för att tillhandahålla geologisk information - dvs, de som förknippas med datainsamling, sammanställning och tolkning, utarbetande, digitalisering, databaser, samt tryckning och distribution - bedömas genom befintliga marknadspriser (t.ex. lön för yrkesarbetare inblandade). Men de ekonomiska fördelarna av geologisk information är ofta inte (korrekt) prissatt på ekonomiska marknader och de är därför mindre påtagliga. Detta beror på att geologisk information är en kollektiv nyttighet i den meningen att informationen kan disponeras av flera användare samtidigt (till låg eller ingen kostnad). Detta innebär därför att bedömningen av det ekonomiska värdet (nettovinster) av geologisk information är en komplicerad uppgift, som kräver användning av särskilda metoder för värdering av kollektiva nyttigheter och som i sin tur bygger på de ekonomiska aspekterna av information (t.ex., Laffont , 1989).

I det aktuella projektet utvecklas metoder som kan användas för att bedöma värdet av geologisk information till svenska användare av, till exempel, geologiska kartor och andra relaterade uppgifter. Vi kommer att försöka ta itu med både befintliga användare samt de latenta användare av geologiska informationstjänster i landet. Projektet utvecklar en undersökningteknik som kan användas för att få en övre och en nedre gräns för den (förväntade) värdet av geologiska kartor för enskilda användare, värden som i sin tur kan aggregeras mellan olika användare (efter det allmänna goda karaktär geologiska data). I ett scenario studie försöker vi också att ta upp framtiden (ofta latent) använder och ekonomiska värdet av geologisk information i Sverige.