Hoppa till innehållet

Nya kriterier för hållbara gruvor

Publicerad: 21 april 2017

Ett ramverk med 36 hållbarhetskriterier ska hjälpa nordisk gruvindustri att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Bakom ramverket står forskarna Helena Ranängen och Åsa Lindman, Luleå tekniska universitet.

Efterfrågan på mineraler och metaller ökar globalt. Samtidigt har gruvindustrin stor påverkan på miljö, samhälle och ekonomi. Att utveckla gruvföretags hållbarhetsarbete och att ta reda på vilka hållbarhetskriterier som bör prioriteras, är därför av stor vikt.

Luleåforskarna Helena Ranängen och Åsa Lindman, har på uppdrag av NordMin, studerat den nordiska gruvindustrins hållbarhetsarbete och hur detta kan utvecklas. Gruvindustrins intressenter, t ex Länsstyrelsen, rennäringen, politiker, besöksnäringen m fl och ansvariga för stora nordiska gruvföretags hållbarhetsarbete, har medverkat i studien.

I studien har gruvföretagens hållbarhetsredovisningar analyserats. Analysen visade att av de 14 inkluderade gruvföretagen är det bara hälften som redovisar hur de arbetar med hållbarhet.

– Studien visar att nordiska gruvföretag har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete. Vissa har uppförandekoder och diverse policys framtagna men som kanske inte har förankrats i verksamheten i någon större utsträckning. Andra har redan idag integrerade och genomförda verksamhetsledningssystem, bl a för miljö, energi, arbetsmiljö, anti-korruption, på plats. Företag som kommit långt ser även de en poäng med detta ramverk eftersom det ger en tydlig signal till vad som förväntas av gruvföretag som vill verka i Norden, säger forskarna.

Att få till stånd ett systematiskt hållbarhetsarbete är viktig för gruvföretagen och för samhället och kan bidra till ökad acceptans för satsningar på gruvindustrin, t ex vid nyetableringar av gruvor.  Nästa steg för forskarna blir nu att titta på hur företagen kan arbeta praktiskt med hållbarhetskriterier. Ovanstående studie är en del i projektet ”Sustainability Criteria for the Nordic Extractive industry” som finansieras av NordMin.

 

I media: