Hoppa till innehållet

Pilot viktig för grön ekonomi

Publicerad: 2 september 2013

Professor Patrik Söderholm vid LTU leder ett forskningsprojekt där den samhällsekonomiska betydelsen av pilot- och demonstrationsanläggningar inom bioraffinaderi- och bioenergiområdet studeras. En mer effektiv övergång till en biobaserad ekonomi är målet.

Storskaliga investeringar i ny grön teknik är riskfyllt för industrin och pilotanläggningar utgör en viktig brygga mellan grundläggande forskning och kommersiell användning. Statlig delfinansiering av dessa anläggningar är ofta nödvändigt, men ställer också krav på att pengarna gör nytta. I EUs ramprogram Horizon 2020 framhålls betydelsen av pilotanläggningar och ny kunskap kopplade till dessa. Luleå tekniska universitet har beviljats 16 miljoner från Formas för att studera hur arbetet kring pilotanläggningar kan ledas, organiseras och stödjas på ett ändamålsenligt sätt. Projektet har också medfinansiering från Energimyndigheten samt det strategiska forskningsprogrammet Bio4Energy

– Vårt fokus ligger på piloter för uppskalning av gröna produkter tillverkade av skogsråvara, t ex transportbränslen, men forskningen kommer att vara relevant även för andra sektorer, säger Patrik Söderholm. Vi ska undersöka värdet av pilotanläggningar för samhället och industrin och identifiera hur politiska styrmedel och beslutsformer kan utformas för att gynna teknikutvecklingen.

Rekommendationer, t ex för utformningen av samarbetet mellan företag, myndigheter, politiker och andra nyckelaktörer, nya lednings- och organisationsformer, hantering av intressekonflikter mellan samhälle, industri och universitet m fl, policys och hur man mäter värdet av kunskapsspridning till annan industri och forskning m m, blir det konkreta resultatet.

Fallstudier från BioDME-piloten i Piteå, etanolpiloten i Örnsköldsvik, Gobigas i Göteborg och Lignoboost i Bäckhammar, som bl a testar storskalig tillverkning av biobaserad eldningsolja, ligger till grund för studierna. Jämförelser görs även med liknande anläggningar i länder som USA, Kanada, Finland och Brasilien.  Forskningen sker samarbete med SP i Göteborg. Från LTU deltar utöver Patrik Söderholm även Johan Frishammar och Håkan Ylinenpää.

Forskningsämnet nationalekonomi

Forskningsämnet  entreprenörskap