Hoppa till innehållet
omv cirkel 3

Omvårdnad

Omvårdnad handlar om de åtgärder som syftar till att förstå och tillgodose en persons behov och att samtidigt tillvarata personens resurser, detta för att personen ska kunna behålla eller förbättra den egna hälsan. Omvårdnad handlar om hur ohälsa och sjukdom kan förebyggas och lindras, om relationers och miljöns betydelse för hälsan. Omvårdnadsforskning handlar om etik, begrepp, fenomen och teorier av betydelse för god omvårdnad. Forskningen syftar även till att lyfta utsatta grupper och visa på vilka förutsättningar som krävs för en hållbar, jämlik och jämställd vård.

Vi vid Luleå tekniska universitet bedriver forskning i omvårdnad om prevention/promotion, akutsjukvård, psykiatri, rehabilitering/återhämtning för barn, vuxna, äldre samt deras närstående/familj. Vi ser behov av fortsatt utveckling och forskning gällande digitala lösningar och nyttjandet av AI för en god och säker vård, parallellt med att de etiska forskningsfrågorna i detta sammanhang blir allt viktigare. Den natur och det klimat vi har erbjuder utmaningar i form av kyla, mörker och avstånd samtidigt som det innebär oerhörda  möjligheter med orörd natur, snötillgång och ljusa årstider, något som vi också beforskar med koppling till hälsa och välbefinnande.

De forskningsfrågor som vi arbetar med är av betydelse för de utbildningar vi ger och tvärtom. På avancerad nivå, som specialistsjuksköterskeprogrammen, erbjuds studenter att vara delaktiga i pågående forskningsprojekt. Vi bedriver även forskning om lärande och hälsa gällande studenter och sjuksköterskans profession.
Målet med allt detta är att bidra med forskning och ny kunskap som leder till att personer som drabbats, eller riskerar att drabbas, av ohälsa får bästa möjliga vård och omvårdnad utifrån personens unika behov och resurser.

omv akut
Att drabbas av akut sjukdom och skada

Forskningen inom området handlar om akut omhändertagande, om att drabbas av akut sjukdom eller skada, om att genomgå operation samt om samverkan inom exempelvis traumateamet.

omv äldre
Äldre personers liv och hälsa

Vår forskning har intentionen att främja delaktighet, välbefinnande, värdighet och ett gott liv bland äldre personer.

omv psykisk ohälsa
Återhämtning vid psykisk ohälsa

Återhämtning vid psykisk ohälsa och sjukdom handlar om att återhämta, återta, återupptäcka och återerövra sitt liv när det påverkats av sjukdom, vård och behandling.

Främja hälsa
Främja hälsa genom livet

Det hälsofrämjande perspektivet innebär att främja, lyfta upp, synliggöra och ge utrymme för god hälsa, oberoende av om personen är frisk eller inte.