Hoppa till innehållet

Forskning om intensivvård presenteras på internationell kongress

Publicerad: 2 mars 2017

Forskning med fokus på intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av inhyrning och erfarenheter av att vårda patienter som upplevt trauma är delar av den forskning från Luleå tekniska universitet som presenterades på kongressen European federation of Critical Care Nursing associations, EfCCNa.

– Det är viktigt att vara där och presentera vår forskning från universitet och se vad som är på gång, men det viktigaste är nog kontaktnätet, att skaffa nya kontakter och vårda dem vi har, säger professor och intensivvårdssjuksköterskan Åsa Engström.

Kongressen hölls i Belfast, Nord Irland, i mitten av februari och lockade 416 deltagare från främst Europa, men även från Australien, Israel och Brasilien. Kongressen hålls vart annat år i olika delar av Europa.

Studie om inhyrda sjuksköterskor

Åsa Engström höll en muntlig presentation om pilotstudien Critical care nurses’ experiences of temporary staffing in ICU, som hon gjort tillsammans med Anna Berg Jansson, forskare inom arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Den handlar om hur det är att jobba som inhyrd intensivvårdssjuksköterska och som ordinarie anställd personal, samt hur man ser på inhyrning av personal.
Resultatet visade att ordinarie personal får ta ett stort övergripande ansvar medan de inhyrda arbetar nära patienten, vilket även är en av anledningarna till att de valt att arbeta som inhyrd.
Även teamet påverkas. Personalen vill veta att kunskapen finns och att man hittar exempelvis utrustning, vilket kan vara svårt om man inte arbetat ihop tidigare. Den inhyrda personalen är dock en förutsättning i dagsläget för att den ordinarie personalen ska kunna vara ledig, och de inhyrda kan bidra med att komma med ny input om arbetssätt eller rön från andra sjukhus.

– Inhyrda sjuksköterskor är en global fråga som både berör och engagerar. Många kom för att lyssna och jag fick många frågor. Det finns ett behov att forska mer kring just det här området, då inhyrningen verkar fortsätta, men det är inte studerat hur det påverkar sjuksköterskornas långsiktiga formella och informella lärande.

I dagsläget saknas liknande studier av lärande- och utvecklingsfrågor i samband med inhyrning och kunskap om vem som arbetar som inhyrd sjuksköterska. Det är frågor som Åsa Engström och Anna Berg Jansson kommer att arbeta vidare med i ett pågående projekt som finansierats av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, FORTE.

Presentationer av posters

Linda Sandström presenterade två postrar. Studien Experiences of nursing patients suffering from trauma handlar om intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som upplevt trauma. Studien visar att sjuksköterskan känner sig otillräcklig mot patienterna vilket kan bero på bemanning, kommunikationen i traumateamet eller att det kan vara svåra situationer som exempelvis ett skadat barn.

– Intensivvårdssjuksköterskan känner sig tudelade när de ska försöka tillgodose traumapatientens behov samtidigt som de har patienter på exempelvis intensivvårdsavdelningen och även har anhöriga att tänka på, säger Linda Sandström. En slutsats utifrån denna studie är att det är viktigt att ha tillräckliga resurser och att det finns möjlighet för debriefing

Den andra postern visade studien The helicopter as a caring context, som handlar om hur patienter som skadats så svårt att de hämtas med helikopter upplevt vården under helikoptertransporten.

– Det som var överraskande jämfört med tidigare forskning om helikoptervård, är att patienterna framhåller att det är tryggt, professionellt och personcentrerat. Att få tillgång till helikoptern signalerade att vården tog deras skada på stort allvar och samtidigt fanns hela tiden erfaren personal nära. De uttryckte att det kändes som det bästa och säkraste sättet att transporteras till sjukhus, säger Linda Sandström.

Tidigare forskning ur personalperspektiv har framför allt sett negativa konsekvenser av helikoptervården och dess miljö, i form av begränsade resurser, som exempelvis trångt utrymme, ingen tillgång till annan personal eller utrustning samt risker med att flyga i dåligt väder eller svår terräng.

Förmedla kunskapen

På kongressen fanns forskare, doktorander och intensivvårdssjuksköterskor representerade. Även organisationer som Riksföreningen för anestesi och intensivvård var på plats.
– Det var ett mycket intressant program som tog upp utvecklingen av vården om den svårt sjuke patienten och tiden efteråt, men också praktiska delar som respirator behandling, hygien och patientsäkerhet.  Dagarna var väldigt givande och kunskapen vi fick ska vi även förmedla till våra studenter, säger Åsa Engström.

Länkar till studierna:

Relaterade artiklar

Kontakt

Åsa Engström

Åsa Engström, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493875
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Taggar