Att leva med fetma

Publicerad: 28 mars 2011

Syftet med detta projekt är att studera kvinnor och mäns upplevelse av att leva med fetma och upplevelse av bemötande inom hälso- och sjukvården.

Under de senaste årtiondena har andelen människor med fetma ökat på många håll i världen. Denna ökning beskrivs av Världshälsoorganisationen (WHO) som en global epidemi som starkt påverkar människors hälsa. Förekomsten av fetma variera dock markant mellan olika länder och i Sverige förekommer fetma hos ca 10 procent av den vuxna befolkningen. Orsaker till fetma är ofta en obalans mellan intag och förbrukning av energi. Denna obalans kan uppstå av ett relativt litet men långvarigt ökat intag av mat och dryck samt av låg fysisk aktivitet. Det är även väl känt att ärftliga faktorer har betydelse för uppkomst av fetma. Med fetma följer en rad medicinska biverkningar i form av olika sjukdomar men fetma kan även orsaka ett psykologiskt lidande, inte minst på grund av omgivningens intolerans och okunnighet. Forskning visar att personer med fetma blir sämre bemött av till exempel arbetsgivare och arbetskamrater och anmärkningsvärt, även av personal inom hälso- och sjukvård. Detta har även uppmärksammat av forskning rörande bemötande inom hälso- och sjukvården som beskriver att det finns brister i bemötandet i form av allt från nonchalans, kränkanden, lidanden till brister gällande att bemöta personen med respekt. Det har även framkommit att bemötandet har stor betydelse när det gäller resultat av vård- och behandlingsinsatser, oavsett vilken vårdform eller vilka personalkategorier som är involverade. Att inte bli bemött med respekt kan leda till negativa sociala konsekvenser som påtagligt påverkar en persons livskvalitet och hälsa. I projektet kommer kvinnor och män med ett BMI över 30 att intervjuas om sina upplevelser.

Medarbetare i projektet

Universitetslektor, docent Siv Söderberg, Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap
Universitetslektor Lisa Skär, Avdelningen för arbetsterapi, Institutionen för hälsovetenskap