Upplevelse av föräldraskap och föräldrastöd under barnet första år

Publicerad: 28 mars 2011

Projektets övergripande syfte
Syftet är att beskriva föräldrars erfarenheter av föräldraskap, mödrars upplevelser av att vara separerade från sina nyfödda barn och hur föräldrar upplever en intervention med föräldrastöd via elektroniska möten under barnet första levnadsår.

I projektet studeras hur föräldrar (både förstagångs- och flergångsföräldrar) upplevde föräldraskapet under barnets första år. Analys av publicerade vetenskapliga artiklar mellan åren 1992-2002 har genomförts. Dessutom har åtta nyblivna mödrar, till fullgångna barn som vårdats på en neonatalavdelning intervjuats om sina upplevelser av att vara separerade från sina nyfödda barn. Intervjutexten har analyserats med en fenomenologisk hermeneutisk metod. En intervention med föräldrastöd via elektroniska möten under barnets första levnadsår har genomförts som ett komplement till ordinarie barnhälsovård. De mammor och pappor som deltog i interventionen har intervjuats var för sig vid två tillfällen.

Medarbetare i projektet

Universitetslektor Kerstin Öhrling, Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap
Universitetsadjunkt, Fil. Lic., Kerstin Nyström, Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap
CDH (centrum för distansöverbryggande hälso- och sjukvård). Parter i CDH är Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap vid LTU, Norrbottens läns landsting, Luleå kommun, Bodens kommun, TietoEnator, Telia och Alkit Communications AB.
Barnhälsovården inom primärvården, Norrbottens läns landsting.

Publikationer från projektet

Nyström, K., &camp; Öhrling, K. (In Press). Parental support – Mothers experience of electronic encounters. Journal of Telemedicine and Telecare.
Nyström, K. (2004). Experiences of parenthood and parental support during the child´s first year. Licentiate thesis, Luleå University of Technology, Department of Health Science. Division of Nursing 2004:36.
Nyström, K., &camp; Öhrling, K. (2004). Parenthood experiences during the child’s first year: literature review. Journal of Advanced Nursing, 46(3), 319-330.
Nyström, K., &camp; Axelsson, K. (2002). Mothers’ Experience of being separated from their newborns. Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing, 31, 275-282