Äldre personers föreställning om vård och användning av assisterande teknologi och service i händels

Publicerad: 22 mars 2011

Syftet med studien var att beskriva äldre personers föreställningar om god vård och om användning av assisterande teknologi och service (ATS) i händelse av vård.

Individuella intervjuer har genomförts med 12 par, där båda är > 70 år och utan någon form av regelbunden vård eller tillsyn i hemmet. Intervjuerna utgick från en tänkt situation (scenario) som komplicerades alltmer, där deltagarna ombads berätta om sin syn på god vård och användning av ATS både för egen del och även hur de trodde att partnerns inställning var. Intervjuerna var fokuserade till scenariot och utveckling av resonemang om god vård och användning av ATS vid vård och omsorg i hemmet. Intervjuerna spelades in på band, skrevs ut ordagrant och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Inför införandet av teknik vid vård i hemmet är det viktigt att beskriva hur äldre personer ser på användning av teknik och hur de ser på vad som är god vård.

Medarbetare i projektet

Professor Karin Axelsson, Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap
Doktorand Christina Harrefors, Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap
Universitetslektor Stefan Sävenstedt, Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap

Publikationer från projektet

Harrefors, Christina. (2009) Elderly people´s perceptions about care and the use of assistive technology services (ATS) Luleå : Luleå tekniska universitet, 2009. (Licentiate thesis / Luleå University of Technology).

 Harrefors, C., Sävenstedt, S., Axelsson, K. (2009) Elderly people's perceptions of how they want to be cared for: an interview study with healthy elderly couples in Northern Sweden. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 23 (2) 353-360.

 Harrefors, C., Axelsson, K., Sävenstedt, S. (2009) Precetions of using assistive technology services (AST) when being in need of care: interviews with healthy elderly people. Journal of Advanced Nursing

 Harrefors, C., Sävenstedt, S., Axelsson, K. (2007) Elderly people's perception of care and the use of ICT applications in a perspective of becoming ill. TTec 07: Tromsø Telemedicine and eHealth Conference 2007. Tromsø : Norwegian centre for telemedicine.