Stödprogram via telehälsa för förbättrade levnadsvanor och livskvalité för personer med övervikt

Publicerad: 8 februari 2016

Livsstilsrelaterad ohälsa ökar i Sveriges befolkning, vilket leder till att ohälsosamma levnadsvanor blir ett folkhälsoproblem. Otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, tobaksbruk och riskbruk av alkohol beskrivs som de vanor som mest bidrar till den samlade sjukdomsbördan bland människor i Sverige.

Ohälsa och sjukdom drabbar inte bara den enskilda individen, det innebär också stora kostnader för samhället.

Det finns dock få bevis för att enbart ökad kunskap om fördelarna med fysisk aktivitet leder till någon förändring av beteendet. I de flesta fall krävs det mer än bara ett informations-samtal för att inspirera och motivera till förändrade levnadsvanor. Att följa upp individuellt anpassad rådgivning har visat sig ha stort värde för följsamhet och långsiktig. Regelbunden och långsiktig kontakt, stöd, målsättning samt positiv uppmuntran vid och till förändringsarbetet är viktigt och kan bidra till förändrade levnadsvanor.

Projektidén med detta projekt är att testa om ett stödprogram via telehälsa (informations- och kommunikationsteknologi, IKT) kan bidra till förbättrade levnadsvanor och livskvalité för personer med övervikt som har en eller flera ytterligare riskfaktorer. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Luleå tekniska universitet, Centrum för innovation och e-hälsa (EIC), Luleå och Health Solutions AB, Luleå/Stockholm.

Deltagare i projektet kommer att vara anställda vid Luleå tekniska universitet och anställda vid Luleå kommun, Socialförvaltningen. Totalt antal deltagare i projektet är 196 personer. Projektet pågår under ett års tid där deltagarna får motiverande samtal och stöd via telehälsa och där följande frågeställningar planeras att besvaras: Hur påverkas parametrarna i en hälsoenkät för personer som deltar i detta stödprogram? Hur påverkas BMI, kolesterolvärde, blodsocker, midjemått, blodtryck och vikt hos personer som deltar i detta stödprogram? Hur påverkas livskvalitén (SF-36) för personer som deltar i detta stödprogram? Hur påverkas livstillfredsställelse (Fugl-Meyer-LiSat) för personer som deltar i detta stödprogram? Hur påverkas känsla av sammanhang (KASAM) för personer som deltar i detta stödprogram? Upplevelser av att delta i detta stödprogram och om hur levnadsvanor eventuellt förändrats?

Medarbetare
Åsa Engström, biträdande professor 
Siv Söderberg
Anna-Maria Ek