Hoppa till innehållet
Toppbild_ Utbildning för delaktighet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Att filosofera tillbaka ett ”nytt” liv

I forskningsprojektet "Utbildning för delaktighet – att filosofera tillbaka ett 'nytt' liv efter förvärvad hjärnskada", som finansieras av Vetenskapsrådet, studeras filosofiska samtal som en metod för personer med förvärvade hjärnskador att utveckla sociala och kognitiva förmågor.

Personer med förvärvade hjärnskador, dvs. skador som tillkommit i barndom, ungdom eller i vuxen ålder orsakade av exempelvis olyckor, stroke eller infektioner, är en marginaliserad grupp i samhället. Samtidigt är den, enligt en nyligen publicerad rapport av Socialstyrelsen, en växande grupp. Oavsett ålder kan en förvärvad hjärnskada få stora konsekvenser för den drabbade och dennes anhöriga. En sådan skada kan få både fysiska, psykiska och sociala konsekvenser, och kan påverka en persons kognition, känslor, beteende och personlighet, vilket ofta leder till svårigheter att kommunicera, samt att studera, arbeta och vara aktiv på fritiden. Behovet av utbildning efter den medicinska rehabiliteringen är stort, men utbildningsmöjligheterna är mycket få. Det finns ett behov av att återutveckla tidigare samt utveckla nya språkliga, sociala och kognitiva förmågor och färdigheter för att kunna återgå till ett fungerade liv i samhället, ett liv som av många upplevs som ett nytt liv.

Effekterna av filosofiska samtal med barn är väl studerade internationellt. Forskning har visat att de har positiva konsekvenser för såväl utveckling av kommunikativa, sociala och demokratiska färdigheter som för utveckling av kritiskt tänkande och andra kognitiva förmågor. Att utveckla dessa färdigheter och förmågor är av stor vikt för många personer med förvärvade hjärnskador, något som framkommit i vår forskargrupps tidigare forskning. Det finns dock inga studier, undantaget denna forskargrupps studier, av hur denna pedagogiska metod kan användas i utbildning för personer med förvärvade hjärnskador, trots att det finns skäl att tro att den skulle ha liknande effekter i detta sammanhang.

Vår forskning består i att studera filosofiska samtal som pedagogisk metod för personer med förvärvade hjärnskador. Syftet är att studera i vilken grad metoden bidrar till deltagarnas utveckling av färdigheter och förmågor som är centrala för deras aktiva samhällsdeltagande. Filosofiska samtal har hållits med två grupper under ledning av samtalsledare från universitetet. Vidare har kvalitativa och kvantitativa data samlats in genom observationer, tester och intervjuer före och efter interventionerna samt i kontrollgrupp. Projektet är nu i en databearbetningsfas och resultat kommer så småningom att börja publiceras.