Hoppa till innehållet
Foto: Anna Åström
Solange Perdahl och Åsa Gardelli, forskare vid Luleå tekniska universitet. Foto: Anna Åström

Bliss – en affärsidé

Publicerad: 30 maj 2013

Sedan 2011 har forskarna Åsa Gardelli och Solange Perdahl bedrivit forskning och utvärdering inom ett projekt vid Sunderby folkhögskola, där människor med talsvårigheter och tilläggsfunktionsnedsättningar i form av bland annat CP-skador använder symbolspråket ”Bliss”.

Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden och syftar till förbättring av målgruppens anställningsbarhet och förbättrade förutsättningar till egen försörjning, genom socialt företagande. För deltagarna i projektet innebär Bliss mer än så.

– Bliss är viktigt. Det fungerar som en tunga för mig. Utan bliss hade jag bara kunnat säga ja eller nej. Med bliss får jag tala själv och bli förstådd, säger deltagaren Axel

Inom projektet planeras även uppbyggnad av ett nationellt kunskapscenter för symbolspråket Bliss, där information, utbildning och forskning ska ingå. BCI, Blissymbolics Communication International heter den internationella organisation som samordnar arbetet kring Bliss-systemet. BCI har flyttats från Kanada till Sverige under 2010 med uppbackning av de övriga nordiska länderna, vilket har väckt stort internationellt intresse kring resultaten av detta genomförandeprojekt.

– Förutom att öka samverkan kring Bliss nationellt är det centralt, utifrån att Bliss är ett relativt litet och också internationellt språk, att samarbeta med andra länder för erfarenhetsutbyte, säger Åsa Gardelli.

Utveckling på flera plan

Det övergripande syftet för Åsa Gardelli och Solange Perdahl, är att beskriva och problematisera bliss som ett kommunikativt verktyg i socialt företagande. Studiens forskningsfokus ligger på individens interaktion och sociokulturella identitetsutveckling.

– Jag använder blissymboler och blir glad för jag tycker att det är bra att kunna prata och kommunicera och göra mig förstådd. Jag kan fråga, jag kan berätta vad jag vill och få svar. Jag har använt bliss i många år och lär ut bliss på mitt arbete, till min chef och mina arbetskamrater, säger Victoria som ingår i projektet.

Projektet ses som ett demokratiprojekt där människor som är marginaliserade i samhället ges möjligheter till att göra sina röster hörda och påverka sina livssituationer. Den kommunikativa aspekten i relation till demokratiperspektivet i projektet är i linje med de forskningsfokusområden som båda forskarna ser som synnerligen viktiga ur individ- och samhällsperspektiv. Erfarenheterna från projektet bidrar som underlag för forskning och publicering av vetenskapliga publikationer.

– I projektet har blissanvändarna besökt olika verksamheter för att informera om Bliss och projektets syfte. Bland annat kom de under våren 2013 till LTU och informerade i specialpedagogiska kurser. Ur ett deltagardemokratiskt inkluderande perspektiv är det viktigt att blivande pedagoger får insikt om och förståelse för olika förutsättningar för kommunikation, säger Solange Perdahl.

Kontaktpersoner:

Åsa Gardelli, Professor,bitr, utbildningsledare

Solange Perdahl, Univ.adjunkt