Hoppa till innehållet

CMT – Nordic Business Opportunities from Coating and Additive Manufacturing

Publicerad: 16 mars 2016

Interreg Nord-området utvecklas snabbt, men industrin möter stora utmaningar för att motverka slitage och korrosion. Nya avancerade, kostnadseffektiva produktionsmetoder som"wire-based cold arc och laser hybrid" ytbehandlingsmetoder möter utmaningarna och kan förbättra företagens konkurrenskraft ska utvecklas i projektet.

Interreg Nord Sve

Interreg Nord området kännetecknas av sin starka gruv-, olje- och gas-, offshore- samt stålindustri som består av ett fåtal storföretag och ett relativt stort antal små- och medelstora företag (SME). Dessutom öppnas nya affärsmöjligheter i Norra Finland, Norge och Ryssland pga. stora investeringar i offshore, energi och infrastrukturen som påföljd av att Nordväst Passagen öppnas.

Industrin möter stora utmaningar i striden mot olika typer av slitage, korrosion och dynamisk belastning samt massiv konsumtion av energi. För att vara konkurrenskraftig, minska på energikostnaderna och möta de utmanade driftsförhållanden krävs nya material-innovationer och nya avancerade produktionsmetoder. Därför finns det behov av forskning och utveckling för att de lokala SME-företagen bättre kan betjäna regionens nyckelindustrisektorer, få tillgång till växande marknader och sporra till hållbar utveckling.

För att möta dessa behov krävs nya, kostnadseffektiva "wire-based cold arc och laser hybrid" ytbehandlingsmetoder. Utveckling och generering av nya materiallösningar och - innovationer, som förbättrar t.ex. produktiviteten, material- och energieffektiviteten samt förlänger metallkomponenters livslängd, ökar mångfalden av den ekonomiska strukturen i regionen och möjliggör nya start-ups och ökar SME-företagens internationella konkurrenskraft. Forsknings- och innovations- infrastukturen samt förhållandena att utföra högklassig forskning och utbildning förbättras. 

Mål

Projektets huvudsakliga mål är att öka den internationella konkurrenskraften inom SME-företag i regionen. Målet är även att öka mångfalden inom näringslivet och stöda tillväxten av start-ups inom denna snabbt växande ytbehandlingsmarknad. Vidare är målet att generera nya materialinnovationer, som ökar produktiviteten, material- och energieffektiviteten inom gruv-, offshore- och processindustrin.

 

Målgrupp

Projektets primära målgrupp, de som direkt ska kunna nyttiggöra resultaten, är små- och medelstora metallverkstäder inom ytbehandling av metallkomponenter, underhålls- och serviceföretag samt företag som tillverkar komponenter, maskiner och anläggningar till stålverk, offshore-, gruv- och processindustrin. Ingenjörsbyråer som betjänar de ovan nämnda branscherna är även en målgrupp. Projektets sekundära målgrupp är slutanvändarna dvs. stålverk, gruv- och offshore-industrin samt el- och värmekraftverken. Som indirekt målgrupp kan även nämnas lärare, forskare och studenter från de medverkande universiteteten och forskningsinstituten.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Centria University of Applied Sciences, Karleby, Finland, Luleå tekniska universitet, Tampere University of Technology, Tammerfors, UiT – University of Tromsö, Tromsö, samt 14 företag i regionen.

Projektet bedrivs inom Interreg Nord och löper under 2015-2018.

Projektledare vid Luleå tekniska universitet är Dr. Torbjörn Ilar. 

torbjorn.ilar@ltu.se