Hoppa till innehållet

FIF - Forum för Industriell framtid

Publicerad: 21 december 2016

Forskningsprojektet FIF har i ett samarbete mellan universitet och företag undersökt varför etablerad tillverkningsteknik sällan byts till ny tillverkningsteknik, specifikt här lasersvetsning, trots vanligtvis goda förutsättningar. Det logiska är att tekniken byts ut när det leder till ekonomiska fördelar redan på kort sikt. Intervjuer med ett antal företagsrepresentanter (ledande och operativ personal) och andra experter har visat att det i praktiken kan finnas ett antal hinder för en förändring att komma till stånd och oftast räcker det med ett av dessa hinder för att inte genomföra en förändring. De hinder som identifierades berörde inte främst ekonomi eller kunskap utan i första hand organisatoriska och ledarskapsrelaterade aspekter i företagen. Genom intervjuerna och olika enkätsvar har projektet synliggjort att företagsprofil och förutsättningar för förändring kan skilja sig mycket mellan företag av liknande storlek, t ex hur aktivt ett företag är i ett produktionsnätverk eller hur korta beslutsvägarna är. 
En stor utmaning ligger i hur man kommunicerar en förändring och vad den innebär. Å ena sidan förväntar man sig en enkel teknisk lösning som gör en i sin tur enkel förändring, men å andra sidan har vissa tekniker som svetsning en hög komplexitet som kräver förändringsvilja och förutsättningar att genomföra förändringar på olika nivåer i företaget. Det finns och lyfts fram exempel i helt andra områden där man, genom ett kraftfullt angreppssätt med radikal förnyelse, lyckats genomföra komplexa förändringar och där erfarenheterna och kunskapen skulle kunna överföras till verkstadsindustrin. En viktig insikt är att personer som känner sig berörda av denna eller liknande teknikutmaningar behöver kommunicera mycket mer sinsemellan, likväl som med kompetens utanför företaget, exempelvis någon/några av parterna i FIF-projektet. Slutsatserna i projektet har formulerats i en Agenda för Industriell Framtid, vilken föreslår två varianter för ökad implementering av lovande tillverkningsteknik i industrin: Konsekvent och kontinuerlig utveckling av ledarskap och organisation som förutsättning för ett mer komplext teknikinförande eller alternativt väldigt robusta och enkla tekniska plug-and-play-lösningar för enkelt teknikskifte.

Deltagare: LTU, University of Oulo, 20 små och medelstora företag i Norra Sverige och Finland. 

Finansiering: EU Interreg IV Nord.

Projekttid:2010-11-01--2014-06-30

Kontaktperson: Alexander Kaplan

FIF Agenda Ind Framtid.jpg