Hoppa till innehållet

Beslutsfattande och konflikthantering inom marin naturvård

Publicerad: 7 oktober 2020

Beslutsfattande och konflikthantering inom marin naturvård: aktörskoalitioner, ömsesidigt lärande och medling
Medverkande: Prof. Annica Sandström (Statsvetenskap, LTU)
Finansiering: Formas

Förslag på nya marina skyddsområden möts ofta av skepsis eller öppet motstånd från närboende och andra intressenter. Hur kommer det sig att konflikter kring etableringen av nya naturskyddsområden kan överbryggas i somliga fall men inte i andra? Frågan om vilka faktorer som egentligen förklarar ett framgångsrikt inrättande av nya skyddsområden är fortfarande långt ifrån besvarad. Det föreslagna projektet kartlägger och förklarar skillnader i hur statliga initiativ till nya marina nationalparker tas emot och genomförs på lokal nivå i Sverige. Studien omfattar tre kust- och havsområden: Kosterhavet, Nämdöskärgården och Sankt Annas skärgård. Samtliga områden har framhållits som särskilt skyddsvärda sedan 1980-talet och har länge funnits med i Naturvårdsverkets nationalparksplaner. Men därefter har processerna gått i helt skilda riktningar. Kosterhavet blev år 2009 Sveriges första marina nationalpark medan processen i Sankt Anna har stannat av helt och planeringen i Nämdöskärgården fortfarande pågår. 

Projektet utgår från idén om att policyrelaterade koalitioner spelar en viktig roll i samhälleliga beslutsprocesser och att dessa koalitioner påverkar såväl möjligheten att fatta beslut som beslutens innehåll. En koalition består av personer som delar åsikter och som strävar mot gemensamma mål. I brytpunkten mellan konkurrerande koalitioner hittar man både politiska konflikter, men som forskare även förklaringar till beslut, eller avsaknad av sådana. Projektet undersöker hur avgörande beslut, som leder fram mot en nationalpark, egentligen kan förklaras. Genom en jämförande ansats och med utgångspunkt i de tre processernas likheter och skillnader ska frågan om policyförändring, och avsaknad av förändring, studeras. Projektet studerar för det första huruvida beslut om en ny nationalpark kan förklaras av att koalitionernas maktresurser förändras, till exempel som följd av politiska beslut på högre nivåer eller av förändringar i den allmänna opinionen. Vidare så undersöks huruvida beslut om förändring sker till följd av lärande, d.v.s. att ny kunskap eller nya erfarenheter leder till förändring av de iblandade personernas uppfattningar. Avslutningsvis så undersöks frågan om hur olika nyckelindividers roll som medlare påverkar processens utfall. Information om fallstudierna, från 1980 och framåt, samlas in genom dokument, gruppintervjuer samt enskilda intervjuer. Datainsamlingen koncentreras på att kartlägga viktiga skeenden över tid samt på att identifiera de iblandande koalitionerna, deras uppfattningar, samt egenskaper hos eventuella nyckelpersoner. 

Projektet innebär såväl en breddning som en fördjupning av forskargruppens tidigare arbeten. Arbetet ska ske i nära samverkan med berörda intressenter och inkluderar ett kontinuerligt utbyte av kunskap och erfarenheter mellan forskning, politik och praktik under hela projekttiden. Studien förväntas förbättra förståelsen av politiska processer, koalitioner och förändring inom konfliktfyllda politikområden i allmänhet och inom marin naturvård i synnerhet. Projektets frågeställning är högaktuell för beslutsfattare, boende och brukare. Såväl nationella miljömål som internationella konventioner efterlyser fler skyddade områden och Sverige har fortfarande en lång väg kvar att gå innan dessa mål är uppfyllda. Bättre förståelse om vad som underblåser eller löser konflikter i samband med nationalparksetablering är därför angelägen. 

Publikationer 

Sandström, A., Morf, A. & Fjellborg, D. (2020). Disputed Policy Change: The Role of Events, Policy Learning, and Negotiated Agreements. Policy Studies Journal

Nilsson, J., Sandström, A. & Nohrstedt, D. (2020). Beliefs, social identity, and the view of opponents in Swedish carnivore management policy. Policy sciences, 53(3), 453-472

Morf, A., Sandström, A. & Jagers, S. (2017). Balancing sustainability in two pioneering marine national parks in Scandinavia. Ocean and Coastal Management, 139, 51-63

 

 

 

Kontakt

Annica Sandström

Annica Sandström, Professor

Telefon: 0920-491356
Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle