Hoppa till innehållet

Extremvädrets effekter på allmänhetens stöd för klimatstyrmedel

Publicerad: 7 oktober 2020

Medverkande: Prof. Simon Matti (Statsvetenskap, LTU), Dr. Stefan Linde (Statsvetenskap, Mittuniversitetet)
Finansiär: Formas, 2020-2022

Olika former av extremväder, så som skogsbränder, torka och snöstormar, har i tidigare forskning föreslagits kunna påverka allmänhetens syn på och oro för klimatfrågan. Sådana effekter på allmänhetens uppfattningar skulle kunna ha potentiellt avgörande betydelse för möjligheterna att effektivt kunna implementera olika former av klimatstyrmedel. Resultaten från tidigare forskning är dock blandade och det finns ingen entydig bild av hur sambandet mellan extremväder och olika former av klimatattityder ser ut. I detta föreslagna projekt undersöker vi hur extremväder påverkar allmänhetens stöd för klimatstyrmedel. Vi utgår från ett teoretiskt ramverk som lyfter fram tre huvudsakliga faktorer som förklaring till när och hur extremväder påverkar styrmedelsstöd: (1) typen och omfattningen av ett extremväder, (2) personliga värderingar och åsikter, samt (3) hur extremväder framställs och tolkas i den offentliga debatten. För att kunna undersöka de föreslagna sambanden använder vi oss av två huvudsakliga metodologiska angreppssätt: dels en longitudinell studie som kombinerar enkätdata med väderdata, och dels ett antal web-baserade experiment. Sammantaget är vi övertygade om att resultaten kommer att vara till stor nytta både från ett vetenskapligt och från ett praktiskt perspektiv. 

Kontakt

Simon Matti

Simon Matti, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492332
Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle