Hoppa till innehållet

Vatten- och viltförvaltning i Sverige: en jämförande analys av olika modeller för flernivåstyrning

Publicerad: 10 maj 2017

Tidsperiod: 2015-2020
Finansiär: Formas
Medverkande: Charlotta Söderberg och Annica Sandström

Projektbeskrivning: 

Hur kan olika modeller för flernivåstyrning inom dagens miljöförvaltning beskrivas och särskiljas, och hur inverkar de olika modellerna på förvaltningens lärande, möjligheten att fatta samstämmiga beslut samt på inblandade aktörers stöd för processen och dess resultat? Dessa frågor är avgörande för utformningen av adaptiva, effektiva och legitima förvaltningssystem, vilket i sin tur är essentiellt för möjligheten att nå de politiska målen med förvaltningssystemen. I detta projekt undersöker vi dessa frågor genom en jämförande analys av den svenska vatten- och viltförvaltningen. De undersökta systemen delar både likheter och skillnader som gör dem särskilt lämpliga för projektets frågeställningar. Befintliga analytiska ramverk är dock alltför generella för att kunna särskilja viktiga egenskaper hos de båda systemen. Med bakgrund i detta utvecklar vi ett förfinat analysverktyg samt formulerar och testar tre hypoteser om relationen mellan förvaltningsmodell ochförvaltningens utfall. Vi kombinerar kvalitativ textanalys, en web-enkät och semi-strukturerade intervjuer med inblandade nyckelaktörer inom de undersökta förvaltningssystemen. Projektet bidrar med angelägen kunskap om flernivåstyrningens effekter samt bidrar med insikt om hur flernivåstyrning kan organiseras för att uppnå adaptivare, effektivare och mer legitima förvaltningsprocesser inom det komplexa policyområdet miljö- och naturresurser.

Kontakt

Annica Sandström

Sandström, Annica - Professor

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491356
Charlotta Söderberg

Söderberg, Charlotta - Universitetslektor

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492383