Hoppa till innehållet

Gruvplaner skapar svårlösta konflikter

Publicerad: 17 mars 2017

Lokalsamhällen i fjällregionen är djupt splittrade och det lokala inflytandet litet när tillstånd söks för nya gruvetableringar i Sverige. Det visar ny forskning om de tre planerade gruvorna i Rönnbäcken (Storuman), Kallak (Jokkmokk) och Rakkuri (Kiruna) som alla ledde till starka protester och stor mediebevakning.

I en ny rapport har forskare i statsvetenskap och historia vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet undersökt när konflikter om gruvetablering uppstår och hur dessa kan hanteras.

– De lagstadgade möjligheterna till inflytande i tillståndsprocessen är begränsade och de lokala aktörerna anser att de kommer in för sent i processen. Om de som är skeptiska till en gruvetablering saknar möjligheter att göra sin röst hörd ökar sannolikheten för olika former av aktivism och rättsliga överklaganden, säger Karin Beland Lindahl, forskare på Luleå tekniska universitet.

Djupa värderingsskillnader ligger bakom

Karin Beland Lindahl och hennes forskarkollegor i Luleå och Umeå har med hjälp av gruppsamtal, intervjuer, enkäter och analyser av policydokument studerat konflikter om gruvetablering, framförallt i den fjällnära regionen. I de tre studerade fallen i Storuman, Jokkmokk och Kiruna bottnar meningsskiljaktigheterna i värderingsskillnader och handlar ofta om mer än bara gruvan.

– Konflikterna om gruvetableringar handlar mycket om hur olika människor ser på en specifik plats och vad som är en hållbar framtid. Att få aktörerna som befinner sig på ytterkanterna att ändra synsätt eller acceptera en kompromiss är relativt små. De som ligger mittemellan är mer påverkbara, säger hon.  

Till dem som är skeptiska till gruvetableringar i Storuman, Jokkmokk och Kiruna hör, förutom samebyar och andra samiska organisationer, också företrädare för miljö- och friluftsintressen samt flera byaföreningar. De positiva attityderna drivs framförallt av förväntningar om jobb och befolkningstillväxt. Men bara för att du bor i en gruvstad är du inte nödvändigtvis positiv till nyetablering.

– I Kiruna, där folk är mest positiva till gruvdrift generellt, är de mer negativa när det gäller den specifika etableringen av en eventuell gruva i Rakkuri. Vi tror att det beror på att arbetsmarknaden och befolkningstillväxten är relativt god i Kiruna och att lokaliseringen skulle få negativa effekter på rennäring och friluftsliv, säger hon.

Inflytande i processen är avgörande

Gruvbranschen är beroende av acceptans för att kunna bedriva sin verksamhet. Att öka lokala aktörers delaktighet och inflytande i tillståndsprocessen kan skapa högre legitimitet och bättre förutsättningar för att kunna fatta beslut som accepteras av fler, menar forskarna.

Anna Zachrisson, forskare i statsvetenskap vid Umeå universitet, tror inte att konflikterna går att undvika helt, men brist på delaktighet och otydlighet riskerar att spä på snarare än att hantera dem. Dialog och samråd kan troligtvis inte lösa intressekonflikterna men är ändå viktiga, menar hon. 

– Det finns för lite vägledning om hur och när myndigheter ska samråda. Olika tillämpningar av regelverken gör att processen upplevs som orättvis. I rapporten rekommenderar vi att lagstiftningen utvecklas för att tydliggöra vilka som berörs, när samråd ska ske och hur samråd ska genomföras på ett professionellt sätt, säger Anna Zachrisson

Fler fallstudier behövs

Historiska konflikter om rättigheter till mark och vatten påverkar fortfarande många människor och deras inställning till de aktuella gruvetableringarna. Enligt forskarna kommer de att fortsätta ge upphov till konflikter om hur naturresurser ska användas, så länge de är omtvistade och rättighetsläget inte är klarlagt. Men alla gruvetableringar ger inte upphov till konflikt.

– Det behövs mer kunskap om när, var och varför naturresurskonflikter uppstår och hur de kan hanteras. Vi skulle behöva titta på fler typer av fall för att öka förståelsen, avslutar Karin Beland Lindahl. 

I media

Taggar