Forskare kartlägger konflikter

Planer på nya gruvor i Rönnbäcken (Storuman), Kallak (Jokkmokk) och Rakkuri (Kiruna) har orsakat lokala konflikter om huruvida verksamheten bidrar till hållbar utveckling i fjällkommunerna. Forskare på Luleå tekniska universitet och Umeå universitet har i projektet ”Konflikter om gruvetablering” undersökt hur de lokala aktörerna ser på hållbar utveckling, vems perspektiv som blir inflytelserika respektive marginaliserade i tillståndsprocesserna samt i vilken utsträckning dialog är ett sätt att hantera konflikterna. Rapporten baserar sig på projektet ”Konflikter om gruvetablering” som är finansierat av Länsstyrelsen i Norrbotten samt kunskap som är framtagen inom ramen för forskningssatsningen ”Storslagen fjällmiljö”, finansierad av Naturvårdsverket i samverkan med Riksantikvarieämbetet. 

Gruvplaner skapar svårlösta konflikter

Lokalsamhällen i fjällregionen är djupt splittrade och det lokala inflytandet litet när tillstånd söks för nya gruvetableringar i Sverige. Det visar ny forskning om de tre planerade gruvorna i Rönnbäcken (Storuman), Kallak (Jokkmokk) och Rakkuri (Kiruna) som alla ledde till starka protester och stor mediebevakning.

I en ny rapport har forskare i statsvetenskap och historia vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet undersökt när konflikter om gruvetablering uppstår och hur dessa kan hanteras.

– De lagstadgade möjligheterna till inflytande i tillståndsprocessen är begränsade och de lokala aktörerna anser att de kommer in för sent i processen. Om de som är skeptiska till en gruvetablering saknar möjligheter att göra sin röst hörd ökar sannolikheten för olika former av aktivism och rättsliga överklaganden, säger Karin Beland Lindahl, forskare på Luleå tekniska universitet.

Djupa värderingsskillnader ligger bakom

Karin Beland Lindahl och hennes forskarkollegor i Luleå och Umeå har med hjälp av gruppsamtal, intervjuer, enkäter och analyser av policydokument studerat konflikter om gruvetablering, framförallt i den fjällnära regionen. I de tre studerade fallen i Storuman, Jokkmokk och Kiruna bottnar meningsskiljaktigheterna i värderingsskillnader och handlar ofta om mer än bara gruvan.

– Konflikterna om gruvetableringar handlar mycket om hur olika människor ser på en specifik plats och vad som är en hållbar framtid. Att få aktörerna som befinner sig på ytterkanterna att ändra synsätt eller acceptera en kompromiss är relativt små. De som ligger mittemellan är mer påverkbara, säger hon.  

Till dem som är skeptiska till gruvetableringar i Storuman, Jokkmokk och Kiruna hör, förutom samebyar och andra samiska organisationer, också företrädare för miljö- och friluftsintressen samt flera byaföreningar. De positiva attityderna drivs framförallt av förväntningar om jobb och befolkningstillväxt. Men bara för att du bor i en gruvstad är du inte nödvändigtvis positiv till nyetablering.

– I Kiruna, där folk är mest positiva till gruvdrift generellt, är de mer negativa när det gäller den specifika etableringen av en eventuell gruva i Rakkuri. Vi tror att det beror på att arbetsmarknaden och befolkningstillväxten är relativt god i Kiruna och att lokaliseringen skulle få negativa effekter på rennäring och friluftsliv, säger hon.

Inflytande i processen är avgörande

Gruvbranschen är beroende av acceptans för att kunna bedriva sin verksamhet. Att öka lokala aktörers delaktighet och inflytande i tillståndsprocessen kan skapa högre legitimitet och bättre förutsättningar för att kunna fatta beslut som accepteras av fler, menar forskarna.

Anna Zachrisson, forskare i statsvetenskap vid Umeå universitet, tror inte att konflikterna går att undvika helt, men brist på delaktighet och otydlighet riskerar att spä på snarare än att hantera dem. Dialog och samråd kan troligtvis inte lösa intressekonflikterna men är ändå viktiga, menar hon. 

– Det finns för lite vägledning om hur och när myndigheter ska samråda. Olika tillämpningar av regelverken gör att processen upplevs som orättvis. I rapporten rekommenderar vi att lagstiftningen utvecklas för att tydliggöra vilka som berörs, när samråd ska ske och hur samråd ska genomföras på ett professionellt sätt, säger Anna Zachrisson

Fler fallstudier behövs

Historiska konflikter om rättigheter till mark och vatten påverkar fortfarande många människor och deras inställning till de aktuella gruvetableringarna. Enligt forskarna kommer de att fortsätta ge upphov till konflikter om hur naturresurser ska användas, så länge de är omtvistade och rättighetsläget inte är klarlagt. Men alla gruvetableringar ger inte upphov till konflikt.

– Det behövs mer kunskap om när, var och varför naturresurskonflikter uppstår och hur de kan hanteras. Vi skulle behöva titta på fler typer av fall för att öka förståelsen, avslutar Karin Beland Lindahl. 

Fjällnära gruvdrift

Broschyr

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.163159!/file/fjallnara_gruvdrift_broschyr.pdf]

Konflikter om gruvetablering: lokalsamhällets aktörer och vägar till hållbarhet

Rapport

[http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1071214/FULLTEXT02.pdf]

Fotograf: Linnea Lindberg

I media

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik

Svenska Dagbladet

[https://www.svd.se/forandring-foreslas-i-kanslig-gruvpolitik]

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik

Dagens Industri

[http://www.di.se/nyheter/forandring-foreslas-i-kanslig-gruvpolitik/]

Förändringar föreslås i känslig gruvpolitik

SVT Nyheter

[http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/forandring-foreslas-i-kanslig-gruvpolitik]

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik

Sydsvenskan

[http://www.sydsvenskan.se/2017-03-25/forandring-foreslas-i-kanslig-gruvpolitik]

Forskare föreslås förändring i gruvpolitiken

Omni

[http://omni.se/forskare-foreslar-forandring-i-gruvpolitiken/a/JdAM4]

Forskare vill se förändring

Norrländska Socialdemokraten

[http://www.nsd.se/nyheter/kallak-forskare-vill-se-forandringar-nm4502874.aspx]

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik

Norrbottens-Kuriren

[http://www.kuriren.nu/ekonomi/forandring-foreslas-i-kanslig-gruvpolitik-9139684.aspx]

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik

Nya Wermlands Tidningen

[http://nwt.se/arbeteekonomi/ekonomitelegram/2017/03/25/forandring-foreslas-i-kanslig?]

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik

Affärsliv

[http://www.affarsliv.com/nyheter/forandring-foreslas-i-kanslig-gruvpolitik-om4561437.aspx]

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik

Katrineholms Kuriren

[http://http://www.kkuriren.se/nyheter-fran-tt/forandring-foreslas-i-kanslig-gruvpolitik/]

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik

Norran Affärsliv

[http://norran.se/affarsliv/forandring-foreslas-i-kanslig-gruvpolitik-789359]

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik

Metro

[http://www.metro.se/artikel/förändring-föreslås-i-känslig-gruvpolitik-xt]

Gruvplaner splittrar fjällregionen

Processnet

[http://www.processnet.se/alla/gruvplaner-splittrar-fjallregionen/]

Gruvplaner skapar svårlösta konflikter

Industripress

[http://www.industripress.se/gruvor/gruvplaner-skapar-svarlosta-konflikter]

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik

Västerbottens-Kuriren

[http://affarsliv24.vk.se/1965765/forandring-foreslas-i-kanslig-gruvpolitik]

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik

Folkbladet

[http://www.folkbladet.nu/1812736/forandring-foreslas-i-kanslig-gruvpolitik]

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik

Sydöstran

[http://www.sydostran.se/tt-ekonomi/forandring-foreslas-i-kanslig-gruvpolitik/]

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik

Ystads Allehanda

[http://www.ystadsallehanda.se/tt-ekonomi/forandring-foreslas-i-kanslig-gruvpolitik/]

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik

Hela Gotland

[http://www.helagotland.se/ekonomi/forandring-foreslas-i-kanslig-gruvpolitik-13992590.aspx]

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik

Kristianstadsbladet

[http://www.kristianstadsbladet.se/tt-ekonomi/forandring-foreslas-i-kanslig-gruvpolitik/]

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik

Östgöta Correspondenten

[http://www.corren.se/nyheter/forandring-foreslas-i-kanslig-gruvpolitik-om4561437.aspx]

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik

Norrköpings Tidningar

[http://nt.se/nyheter/forandring-foreslas-i-kanslig-gruvpolitik-om4561437.aspx]

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik

Helsingsborgs Dagblad

[http://www.hd.se/2017-03-25/forandring-foreslas-i-kanslig-gruvpolitik]

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik

Trelleborgs Allehanda

[http://www.trelleborgsallehanda.se/tt-ekonomi/forandring-foreslas-i-kanslig-gruvpolitik/]

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik

Blekinge Läns Tidning

[http://www.blt.se/tt-ekonomi/forandring-foreslas-i-kanslig-gruvpolitik/]

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik

Barometern

[http://www.barometern.se/tt-ekonomi/forandring-foreslas-i-kanslig-gruvpolitik/]

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik

ATL Lantbrukets Affärstidning

[http://www.atl.nu/nyheter-fran-tt/forandring-foreslas-i-kanslig-gruvpolitik/]

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik

Upsala Nya Tidning

[http://www.unt.se/nyheter/forandring-foreslas-i-kanslig-gruvpolitik-4594158.aspx]

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik

Enköpings-Posten

[http://www.eposten.se/nyheter/forandring-foreslas-i-kanslig-gruvpolitik-unt4594158.aspx]

Förändring föreslås i känslig gruvpolitik

Eskilstuna Kuriren

[http://www.ekuriren.se/nyheter-fran-tt/forandring-foreslas-i-kanslig-gruvpolitik/]

Gruvplanerna splittrar fjällregionen

Process nordic

[http://web.retriever-info.com/go/?u=http%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Fmonitor%2FdisplayPDF&a=57758&d=057100201704180145a0617d9c77fee53a993dfcee7931&sa=2030081&x=92ecd98c42b9e3ef669bbdd81ed71cc1&s=57100&pp=[1,16]&x2=427e839ab9557b25266df0be67597de7&pu=https%3A%2F%2Fwww.retriever-info.com%2FproxyTest%2F%3Fid%3D057100201704183qT0PF22VsG90CYXJY2N9Dtc000401010g00%26x%3D1a5daede6e99f29f5be0747cdd753731]

Nya turer i infekterad Kallak-prövning

Metaller och gruvor, 20 april 2017

[http://www.metallerochgruvor.se/20170420/4319/nya-turer-i-infekterad-kallak-provning]

Kontakt

Beland Lindahl, Karin - Universitetslektor
User avatar
Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493293

Taggar

Sidansvarig och kontakt: Linnea Lindberg

Publicerad: 17 mars 2017

Uppdaterad: 25 april 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017