Strömningslära i samarbete med världskänt laboratorium

Publicerad: 15 december 2009

Avdelningen för strömningslära har initierat samarbete med en stark aktör inom strömningsmekanik i världen: Fluids Laboratory for Aeronautical and Industrial Research (FLAIR) vid Monash University i Clayton/Melbourne, Australien. Laboratoriet som leds av Prof. John Sheridan är känt för sitt arbete inom bl.a. strömning kring fria ytor. Gruppen jobbar såväl experimentellt som numeriskt, och förfogar t.ex. över ett laboratorium innefattande vindtunnel för fullskaleförsök av bilar. Bland kunderna kan nämnas ett icke specificerat Formel 1 stall.

monache_flume.jpg

Sedan November har Lars-Göran på avdelningen vistats vid FLAIR, där han med Particle Image Velocity* studerar hur virvlar genereras och transporteras och hur dessa interagerar med den fria vätskeytan. Försöken genomförs i FLAIR's vattenkanal (0.6 m bred, 0.8 m djup och 4 m lång), och är ett led i att stärka forskningen genom samarbete med en inom området välmeriterad grupp. "Målet med min vistelse är att genom det gemensamma forskningsprojektet bereda för framtida fortsatt forskarutbyte med FLAIR," berättar L-G från ett soligt och somrigt Australien. "För att få ett optimalt utbyte mellan vår forskargrupp hemma vid LTU och FLAIR, är det centralt med en lagom stor dos gemensam nämnare mellan grupperna. Har man för lite gemensamt blir det för stort gap att överbrygga för att få utbyte av varandra. Är man å andra sidan för lika har man inte mycket att utbyta. FLAIR och vår forskargrupp kompletterar varandra mycket bra."

Strömning kring fria ytor är ett centralt område inom ämnet strömningslära. Försöken vid FLAIR kopplar till avdelningens forskning kring fiskvandring, där det visat sig att smolten direkt reagerar på strömningen i närheten till den fria ytan. "Hur virvlar beter sig och hur dom kopplar till den fria ytan, är ett centralt område sett ur ett grundforskningsperspektiv. Men det har också en direkt koppling till vår forskning inom fiskvandring."

Förutom med FLAIR, står avdelningen för strömningslära också i startgroparna för praktiskt forskningssamarbete med University of Adelaide "Gruppen i Adelaide är speciellt inriktade mot strömningsmekaniska tillämpningar kopplat till förbränning, vilket passar oss utmärkt och våra projekt kopplade mot LKAB och deras pelletsugnar."
 
Australiensatsningen är ett i ledet att stärka kopplingen mellan LTU och starka forskarmiljöer utomlands. "LTU och Monash är alliansuniversitet sedan 10 år tillbaka ungefär. Det ger möjlighet att stärka samarbetet ytterligare mellan forskargrupperna genom en väl inarbetad akademisk logistik, vilket förenklar det rent administrativa. Doktorander har t.ex. möjlighet att erhålla doktorsexamen från båda lärosätena, något som förstås är attraktivt för framtida forskarstuderande," avslutar Lars-Göran.

*Particle Image Velocimetry, förkortat PIV, är en metod att visualisera flöden. Med hjälp av laser fotograferas flödet, där spårpartiklar har blandats i vätskan. Två bilder tas med ett kort tidsintervall och partiklarnas rörelse under den tiden registreras. Detta ger riktning och hastighet för partikeln, och genom att använda ett mycket stort antal partiklar fångas rörelsen för hela vätskan.