Hoppa till innehållet
Bokstävershutterstock.jpg

Svenska med didaktisk inriktning

Inom utbildnings- och forskningsämnet Svenska med didaktisk inriktning är lärande- och undervisningsfrågor kring bland annat språk, litteratur och medier i centrum.

Svenska med didaktisk inriktning är ett ämnesdidaktiskt fält som dels relaterar till skolans svenskämne på olika nivåer, dels på ett vidare plan handlar om barns, ungdomars och vuxnas språkliga och kulturella förutsättningar att bli delaktiga i skola och samhälle. I forskningsfältet är frågor om meningsskapande genom olika uttrycksformer och medier centrala, liksom frågor om språkutveckling och dess relation till identitetsskapande. Ämnet är tvärvetenskapligt till sin karaktär och rymmer bland annat områden som text- och språkproduktion, litteratur- och mediereception, undervisning och lärande inom svenskämnets ramar, svenska som andraspråk samt formella och informella lärandemiljöer.

Maria Johansson
Forskningen utvecklar skolan

Lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet är många och utbildar för flera olika årskurser. Forskningen är ofta nära knuten till den dagliga verksamheten i skolorna. – Målet är en nära samverkan med kommunerna och skolorna även när det gäller utbildningarna, säger Maria Johansson, avdelningschef.

digitalt
Nobla dagen blev digital

Traditionsenligt har Nobla dagen genomförts vid institutionen hälsovetenskap. Den genomfördes digitalt, på grund av pågående pandemi. Dagen handlade om den nya institutionen hälsa, lärande och teknik. – Det var en jätteintressant dag. Vi fick inblick i varandras forskning och utbildningsprogram, säger Eva Alerby, professor i pedagogik.

Foto: Simon Eliasson
Utbildar ny yrkeskategori

Lärarassistenter är en ny och allt mer efterfrågad yrkeskategori inom den svenska skolan. Tidigare har gruppen ofta setts som en extra resurs avsedd för enklare arbetsuppgifter men en ny uppdragsutbildning under ledning av Lernia och med medverkande av Luleå tekniska universitet syftar till en större professionalisering av yrket.