Hoppa till innehållet

Svenska med didaktisk inriktning

Inom utbildnings- och forskningsämnet Svenska med didaktisk inriktning är lärande- och undervisningsfrågor kring bland annat språk, litteratur och medier i centrum.

Svenska med didaktisk inriktning är ett ämnesdidaktiskt fält som dels relaterar till skolans svenskämne på olika nivåer, dels på ett vidare plan handlar om barns, ungdomars och vuxnas språkliga och kulturella förutsättningar att bli delaktiga i skola och samhälle. I forskningsfältet är frågor om meningsskapande genom olika uttrycksformer och medier centrala, liksom frågor om språkutveckling och dess relation till identitetsskapande. Ämnet är tvärvetenskapligt till sin karaktär och rymmer bland annat områden som text- och språkproduktion, litteratur- och mediereception, undervisning och lärande inom svenskämnets ramar, svenska som andraspråk samt formella och informella lärandemiljöer.