Märtha Andersson
Märtha Andersson, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Anna Åström

Berättandet som meningsskapare

Publicerad: 10 december 2012

Doktoranden Märtha Andersson, Svenska med didaktisk inriktning, har undersökt hur berättande kan vara ett verktyg i elevens meningsskapande och hur det därigenom kan skapa motivation och underlätta fortsatt läs- och skrivutveckling. Efter disputationen som är planerad under våren 2013 hoppas hon att avhandlingen dels visar på berättandets möjligheter, dels lyfter lärare och deras fantastiska arbete om de ges rätt förutsättningar till detta.

Märtha Anderssons avhandling utgår från fyra olika berättelseprojekt som bedrivits i samarbete mellan kommunens grundskolor och kulturskolan. Hon har följt de olika projekten under sammanlagt två terminer under elevernas år 2-3 samt år 4-5.

– Framförallt har jag tittat på hur elevers upplevelser av berättande kommer till uttryck inte bara i tal och skrift utan även genom de estetiska språken i form av dans, bild, drama, musik och digitalt berättande eftersom det visat sig ha betydelse för elevers fortsatta läs- och skrivutveckling. Som lärarutbildare och tidigare lärare inom förskola och grundskola har jag alltid varit intresserad av elevers berättande och vilka mekanismer som styr meningsskapande och förståelse. Något som jag speciellt noterat som en viktig faktor är vikten av att ge tid till reflektion kring elevers sätt att uttrycka sig. Barnen bearbetar vad de lärt sig, vad de hört och sett och läraren måste ges förutsättningarna att fånga upp deras upplevelser, säger Märtha Andersson.

Praxisnära forskning

När Märtha Andersson 2009 antogs som doktorand i forskarskolan Lärande i praxis, som var ett samarbete mellan LTU och ett antal kommuner i norra Sverige, var hennes fokus tydligt på hur lärandet ser ut i verkligheten. Detta visar sig i hennes studie som tar upp hur pedagoger i grundskola, kulturskola och universitet ser på "Det vidgade text- och språkbegreppet" och hur detta kommer till uttryck i praktiken.

– Pedagogerna i skolan saknar i många fall förutsättningarna för att hinna med att verkligen lyssna till barnen, den tid som krävs för att vi till fullo ska förstå deras meningsskapande. I en grupp fick barnen till uppgift att beskriva ett väsen och detta väsens värld. Vad vi fann var att många av barnen bearbetade det de hört om valet som pågick i USA och deras väsen benämndes också som Barack Obama. Barnens bilder visade alltså samtida händelser parallellt med att fantasin flödade. Det är något som vi måste ha möjlighet att ta till vara på, säger Märtha Andersson.

Lyfta läraryrket

Märtha Andersson har lång erfarenhet av att arbeta i skolan, från förskolan upp till och med mellanstadiet samt även som lärare på lärarutbildningen vid LTU. Hon har även arbetat som inriktningsansvarig för Svenska för tidigare år och utbildningsledare inom LTU innan hon började sin forskarutbildning.  Hon närmar sig nu disputation, den är planerad under våren 2013 och hon ser tillbaka på en givande tid.

– Det har varit helt fantastiskt att få chansen att verkligen fördjupa sig i något som jag brinner för, men jag längtar faktiskt också efter att få återgå till lärarutbildningen med mina nyvunna kunskaper. Samtidigt har dessa värdefulla år gett mig många spännande idéer som jag hoppas kunna realisera i framtida forskningsprojekt. Avhandlingen i sin tur hoppas jag läses av såväl lärarstudenter som yrkesverksamma lärare och att de stärks. Jag vill lyfta lärarna och det fantastiska arbete de gör, säger Märtha Andersson.