Märtha Andersson
Märtha Andersson, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Anna Åström

Berättarlust väcks till liv inom skolan

Publicerad: 19 december 2014

Med hjälp av lärarstöd går det att väcka barnens berättarlust till liv igen visar ny forskning från Luleå tekniska universitet. Barnens berättelser visar dessutom att de besitter mer kunskap än vad PISA undersökningarna visar.
– Min forskning ger en annan bild av kunskapsnivån än alla larmrapporter om resultaten i den svenska skolan, säger Märtha Andersson, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning.

I fyra forskningsprojekt har Märtha Andersson studerat barn i alla årskurser från förskoleklass upp till och med årskurs fem. I två av projekten har hon studerat två olika skolor men i de resterande har upp till 750 elever deltagit.

Under de senaste åren har det kommit många larmrapporter om vart den svenska skolan är på väg. Men Märtha Andersson stämmer inte in i undergångskören. Hon menar att det pågår väldigt mycket bra arbete ute i skolorna.

– Frågan är vad man egentligen mäter. Om jag tittar på de kunskaper de här barnen har ser jag att de lärt sig enormt mycket, men deras kunskap kanske inte täcks in i en PISA-undersökning. Den kompetens som barnen har synliggörs faktiskt inte alltid, säger Märtha Andersson.

Ett halvår räcker

I början av projekten vittnade lärararna om att berättandet har minskat i undervisningen. Orsaker som lyfts fram är tidsbrist och stress i vardagen, individualiseringen som medfört att samarbetet mellan eleverna har minskat och därmed också berättandet. Lärarna kände dock en stor entusiasm för att ge eleverna verktyg att utveckla olika berättarformer, ett sätt att skapa meningsfulla sammanhang för eleverna.

Efter att ha deltagit i Märtha Anderssons forskningsprojekt under ett halvår ser de en förbättring och att ett stort intresse väckts hos eleverna, inte minst hos pojkar som tidigare varit helt ointresserade av att skriva.

– Det var jättekul att se. Det blev ett enormt engagemang hos både lärare och elever som såg berättandets möjligheter. Många har fortsatt projektet på egen hand där Kulturskolan har spelat in barnens berättelser och där barnen har fortsatt skrivandet.

Ökar förståelse

Att använda berättelser kan vara en väg in till det mer faktabaserade språket. Genom berättelserna får barnen dessutom en chans att binda samman sina erfarenheter och skapa en delaktighet i sitt lärande.

– Eleverna märker att deras kompisar har en mängd berättelser och det skapar en förståelse för olikheter. Det är faktiskt en sorts demokratisk fostran.

Avhandlingen heter Berättandets möjligheter - Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser och undersöker hur barn använder sig av olika typer av resurser när det skrivna ordet får konkurrens av andra medier. Till exempel har Märtha Andersson kunnat se att hos de yngre barnen finns det en påtaglig sagostruktur i deras berättelser. De äldre inspireras och lånar av filmens värld.

Även om hon nu disputerat är forskningen om berättande inte över för Märtha Andersson. Hon har just påbörjat ett nytt projekt kopplat till barns lärande genom berättande.

Kontaktperson

Märtha Andersson

Märtha Andersson, Universitetslektor

Telefon: 0920-492547
Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande