Hoppa till innehållet
Theres Brännmark
Theres Brännmark Foto: Lars Andersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Medverkar i angelägen antologi

Publicerad: 21 mars 2017

Stina Thunberg och Theres Brännmark bidrog nyligen med varsin artikel i en ny antologi om andraspråksundervisning och flerspråkiga elevers lärande.

– Mitt kapitel bygger på mina kunskaper och erfarenheter från mitt tidigare arbete i ämnet svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen. Under åren inom vuxenutbildningen var det tydligt att gruppen nyanlända och därmed flerspråkiga elever konstant ökade i antal. Att belysa vikten av att forma en undervisning som gynnar elevernas språk- och kunskapsutveckling känns därför särskilt angelägen, säger Theres Brännmark, universitetsadjunkt vid Luleå tekniska universitet.
Stina Thunberg betonar vikten av nya kunskaper i ämnet.

– Att medverka i antologin, med en text om språkutvecklande matematikundervisning i praktiken, känns angeläget och viktigt i nuläget när språkintroduktion är det största gymnasieprogrammet.

Omsätter teorier i praktiken

Det är i boken Flerspråkighet som resurs som de båda bidrar med sina erfarenheter i ämnet. Theres Brännmark skriver om hur hon tolkar och omsätter teorier om språkutveckling i praktiken.

– Jag ger också exempel på hur samarbetsinlärning kan användas för att individanpassa undervisningen och gynna elever som kommit olika långt i sin språkliga utveckling. Gruppaktiviteter, dialog, interaktion mellan elever, lärare och innehåll för lärandet framåt.

Foto: Lars Andersson
Stina Thunberg Foto: Lars Andersson

Använder elevernas kunskaper och erfarenheter

Doktoranden Stina Thunbergs kapitel beskriver en språkutvecklande matematikundervisning som använder elevernas kunskaper och erfarenheter som resurser i matematikkursen utifrån fyra problemområden: det ensamma arbetet med boken, målkommunikation, förståelsen av det ämnesspecifika språket och olika sätt att räkna i olika kulturer.

– När en lärare förklarar och konkretiserar matematiken kan flerspråkiga elever ha svårt att följa med dels på grund av ett annat förstaspråk och dels på grund av att de inte delar lärarens referensramar. Genom språkutvecklande laborationer och en individuell planering för varje elev bemöts problematiken. Kapitlet följer upp djupintervjuer som gjorts med kursdeltagarna och visar bland annat att en tydlig målkommunikation är motivationshöjande samt att laborationerna är en utlösande faktor för reflekterande kring matematik, berättar Stina Thunberg.

Behövs mer forskning om vuxnas andraspråkslärande

Forskning om andraspråksundervisning är något som de beskriver som extra aktuellt med tanke på den rådande situationen inom skolväsendet.

– Antalet flerspråkiga elever i skolan har ökat de senaste åren. Det ställer andra krav på undervisningen. En av skolans utmaningar är just att möta flerspråkiga elever och att forma och bedriva en undervisning som stimulerar och utmanar samtliga elever i klassrummet utan att för den skull sänka kraven. Här skulle jag nog säga att det behövs mer forskning kring just vuxnas andraspråkslärande, säger Theres Brännmark.

Kontakt

Theres Brännmark

Brännmark, Theres - Doktorand

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493632
Rum: R218 - Luleå»
Stina Thunberg

Thunberg, Stina - Universitetsadjunkt

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493176

Taggar