Hoppa till innehållet
Foto: Lars Andersson
Anna Sigvardsson. Foto: Lars Andersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nationella prov försvårar poesiundervisning

Publicerad: 14 juni 2016

Krav på mätbara resultat och fokusering på nationella prov är problematiskt för poesiundervisningen. Det visar ny forskning från Luleå tekniska universitet.

– Sverige har idag fler nationella prov än många andra länder och det finns ett generellt starkt tryck på mätbara resultat inom skolsystemen i hela västvärlden. Internationell forskning visar dock att när nationella prov ges mer utrymme tar de tid från en mer kvalitativ poesiundervisning, säger Anna Sigvardsson, doktorand vid Luleå tekniska universitet.

Anna Sigvardsson har inom sitt avhandlingsarbete genomfört en litteraturstudie över internationell forskning om undervisning i poesiläsning för äldre elever. Resultaten publicerades nyligen i Scandinavian Journal of Educational Research. I artikeln presenteras och diskuteras teman från artiklar publicerade mellan 1990-2015.

Tid tas från poesiundervisningen

Influenser från new public management och nyliberala strömningar har påverkat skolpolitiken mot mer mätbara kunskaper och krav på tydliga resultat vilket medfört mer centrala prov men inte nödvändigtvis bättre kunskapsnivå. Det vanligaste exemplet på ökad testning av länders skolresultat är OECD:s PISA-mätningar som startade 2000. Många nationella prov korrelerar dock inte med höga resultat i PISA. Litteraturen hamnar nu alltmer i kläm när mer ska mätas och kontrolleras. Forskning från Storbritannien och Irland pekar på hur den ökade testningen där påverkar poesiundervisningen negativt.

– Det finns inte längre tid att jobba på flera olika sätt med poesin utan mer och mer tid läggs på att förbereda eleverna inför proven. Samtal, diskussioner och skrivande hinns inte med. Tid tas även från poesiundervisningen till andra provförberedelser. Lärare upplever att undervisningen tappar mycket av sin mening när de nu blir omstyrda i sitt arbete, säger Anna Sigvardsson och fortsätter.

– Den internationella forskningen pekar på att man måste ta upp utbildningspolitikens svängning mot ökad testning redan på lärarutbildningen för att lärare ska bli bättre rustade att möta dessa krav och kunna förhålla sig kritiskt.

Proven reducerar diktläsningen

I Sverige har lärare och lärarutbildare reagerat i fackpress på att frågorna om poesi på de nationella proven i svenska är alltför förenklade.

– Bland annat så skrev Svensklärarföreningens ordförande Nils Larsson att provfrågorna reducerar dikter till banaliteter i tidskriften Svenskläraren. De svenska nationella proven är bara vägledande för lärares betygsättning och man kan fråga sig om svensklärare ska behöva lägga så mycket tid och energi på administration och dokumentation av prov, säger Anna Sigvardsson.

I grannlandet Finland har man valt en annan väg för att följa skolelevers kunskapsutveckling.

– Där väljer man ut ett mindre antal skolor som gör ett prov för att få en bild av hur kunskapsnivån ser ut. Då behöver inte hela landets skolor delta i testningen. Ett stickprov kunde spara tid och pengar. Idag läcker ju också ibland svar ut på nätet, vilket gör proven tandlösa, berättar Anna Sigvardsson.

Taggar