AkuLite – Ljud, vibrationer och svikt i byggnader med lätta stomsystem

Publicerad: 12 maj 2011

Flervåningshus med lätt stomme blir allt vanligare bl.a. genom skäl som miljö och hållbarhet, industrialisering och kostnadseffektivitet. I lätta stommar kan dock ljud- och vibrationsstörningar hos de boende förekomma trots att krav i byggregler, och ibland även högre ljudklassning, uppfylls. Målsättning är att utveckla ljud- och vibrationskriterier som stämmer väl överens med människors upplevelser i lätta byggnader.

Projektet utgör en stor satsning inom svensk byggnadsakustik och samlar en mängd aktörer både inom universitet och forskningsinstitut som inom industri- och konsultbranschen. Arbetet är indelad i sju olika arbetspaket (Work Package, WP):

WP 1: Subjektiv upplevelse av ljud, vibrationer och svikt – metodutveckling samt laboratorie- och fältstudier

WP 2: Fysikaliska modeller för stomljudkällor - metodutveckling

WP 3: Beräkningsmetoder för komponenter, system och hela byggnader  metodutveckling och simulering

WP 4: Befintliga subjektiva och objektiva data – inventering och analys

WP 5: Nya mätningar med fokusering på låga frekvenser samt koppling mellan ljud och vibrationer – metodutveckling, datainsamling och analys

WP 6: Korrelera data från subjektiva och objektiva utvärderingar – sammanställande analys

WP 7: Krav för ljudisolering, vibrationer och svikt och deras sammanlagda verkan

Vi deltar aktivt inom ett antal av dessa arbetsområde med med ett speciellt ansvarsområde för WP 5.

Samarbetspartner: ÅF, SP, Chalmers tekn. h.s., Lunds tekn. h.s., Simmons akustik och utveckling m.fl.