Hoppa till innehållet

F7047T, Fördjupningskurs i material- och experimentell fysik

Publicerad: 2 juli 2019

Syftet med kursen är att ge möjlighet till fördjupning inom fysik, speciellt fysik med experimentella inslag, som inte ingår i det ordinarie kursutbudet.

Mål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är att ge möjlighet till fördjupning inom fysik, speciellt fysik med experimentella inslag, som inte ingår i det ordinarie kursutbudet. Det sker genom studier av böcker eller vetenskapliga artiklar, eventuellt kompletterat med egna experiment, försöksuppställningar och mätmetoder. Kursen ska dessutom ytterligare utveckla studentens presentationsteknik och ge en introduktion till forskning inom fysik.  

Studenten ska på egen hand, i diskussion med examinator och i god tid före kursstart, föreslå fördjupning inom området beskrivet nedan och forma en översiktlig plan för arbetet. Det exakta innehållet fastställs för den aktuella fördjupningen. Studenten tar ansvar för sin egen utveckling med lärare som ger återkoppling och stöd för studentens kompetensutveckling.  

Fördjupningen är inom något av huvudområdena Material- och ytfysik, nanomaterial och högtrycksfysik, syntes och karakterisering av nanomaterial eller avancerade mätmetoder.  

Några exempel på område inom vilket fördjupningen kan ske är (men är inte begränsat till):

-       Framställning och karakterisering av nanostrukturella material 
-       Tekniker för att belägga tunna filmer med kemisk och fysikalisk   CVD (chemical vapour deposition) 
-       Självorganisering av nanomaterial 
-       Syntes av nanostrukturerade material vid högt tryck 
-       Avancerade karakteriseringsmetoder som: konfokal raman/fluorescence mikroskopi, högtrycksspektroskopi, svepprobmikroskopi, piconewton kraftspektroskopi, FT-raman etc. 
-       Spektroskopi av enskilda molekyler eller funktionaliserade nanorör. 
-       Nanomaterial: kolnanorör, grafen, fullerener, nanopartiklar, nanotrådar och kvantprickar 
-       Nanorör-baserade kompositer 
-       Nanomaterial för solceller 
-       Växelverkan mellan nanopartiklar 
-       Fysikaliska mätningar och karakterisering inom biofysik och biomimetik 
-       Mätmetoder och utveckling av mätmetoder/karakteriseringsmetoder 
-       Kvasi 1D nanostrukturer för sensorer och solceller, kvantprickar eller nanotrådar för solceller  

Efter genomgången kurs ska studenten:

-           ha fördjupat sig inom ett av delområdena. 
-           lärt sig att självständigt, med stöd av lärare, tillgodogöra sig nytt material på avancerad nivå men också vara en självständig aktör inom fördjupningen. 
-           kunna integrera, generalisera och kombinera tidigare tillägnad kunskap inom området. 
-           ha tillägnat sig djup förståelse för de experimentella metoderna eller tillämpat de fördjupade kunskaperna genom experiment i konkreta exempel eller i ett projekt. 
-           kunna tillägna sig forskningsresultat inom fördjupningen och erhållit en introduktion till forskning inom fysik. 
-           ytterligare ha utvecklat sin presentationsteknik.


Kursinnehåll

Detaljerat kursinnehållet specificeras av examinatorn, eller handledare utsedd av denna, i en skriftlig kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället. Kursinnehåll ska godkännas av examinator och eventuell handledare. Det exakta innehållet styrs av aktuell fördjupning /projekt.

Genomförande

Fördjupningen genomförs självständigt men med hjälp av handledare vars arbete är inriktat på att ge stöd och struktur i studentens egeninhämtande av kunskap och färdigheter. Det är regelbundna träffar med handledare då student/studenter presenterar sina framsteg samt diskuterar fördjupningen och set egna arbetet. Inom kursens ram sker muntliga presentationer inför alla som går kursen, då det också ges återkoppling på den muntliga presentationen samt i samband med avslutning då projektet presenteras muntligt samt skriftligt i form av en projektrapport. Avvikelser kan förekomma.

Examination

Fördjupningsarbetet presenteras med muntliga föredrag, en rapport samt slutredovising på LTU vilka alla är betygsgrundande.

Examinator

Alberto Vomiero